Przetarg 8026175 - 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:...

   
Analizuj Zamówienie 8026175 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-18
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: „Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Na
przedmiot zamówienia składa się m. in. następujący zakres: - roboty rozbiórkowe, - remont istniejącej bieżni i przebudowa na bieżnię 400-stu metrową z 6-cioma torami na okrężnej i prostej o nawierzchni syntetycznej, - budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem, - zmiana nawierzchni dwóch stanowisk trenerskich na poliuretanową, - rekultywacja łuków, - budowa studzienek teletechnicznych, - budowa oświetlenia bieżni. 2. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4052 w Kalwarii Zebrzydowskiej. 3. Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz w projekcie budowlanym, załączonych do SWZ. 4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie jest dostępne dla wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnia poziom konkurencji między wykonawcami. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawca, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku Wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne elementy robót, które są ściśle ze sobą związane. 5. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj.: roboty ziemne, wykonanie kanalizacji i odwodnienia, wykonanie nawierzchni boiska, roboty ogólnobudowlane, roboty elektryczne. 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę (oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy), 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników, 4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody, o których mowa w pkt 9, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności. 11. Przedłożone dowody, o których mowa w pkt 9 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 12. Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodów żądanych przez zamawiającego dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niedopełnienie wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt 1 lit. d umowy.

ZP.271.4.2021
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 45000000, 45111291, 45111300, 45212200, 45212220, 45212224, 45232200, 45311100, 45316100, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się