Przetarg 8620947 - 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające...

   
Analizuj Zamówienie 8620947 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-22
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu i odbiorze robót drogowych dla projektu pn. Rozbudowa dr
ogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo).2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.

BZP.272.10.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00021473/01 z dnia: 2022-01-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:00
Po zmianie:
2022-01-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-19 09:30
Po zmianie:
2022-01-26 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-16
Po zmianie:
2022-02-24UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00032058/01 z dnia: 2022-01-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:00
Po zmianie:
2022-02-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 11:00
Po zmianie:
2022-02-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-24
Po zmianie:
2022-03-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00037919/01 z dnia: 2022-01-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 PLN.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi powiatowej lub wyższej na odcinku co najmniej 3 km, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).
B. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), tj.:
1) kierownikiem budowy branży drogowej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
2) kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnej, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
3) kierownikiem robót branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
4) kierownikiem robót branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych osób.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 PLN.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy Z lub wyższej na odcinku co najmniej 3 km, o wartości każdej roboty budowlanej co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy).
B. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), tj.:
1) kierownikiem budowy branży drogowej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
2) kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnej, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
3) kierownikiem robót branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;
4) kierownikiem robót branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie zawodowe,
w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych osób.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00038428/01 z dnia: 2022-01-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-03 10:00
Po zmianie:
2022-02-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-03 11:00
Po zmianie:
2022-02-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-04
Po zmianie:
2022-03-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00045616/01 z dnia: 2022-02-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-09 10:00
Po zmianie:
2022-02-10 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-09 11:00
Po zmianie:
2022-02-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-10
Po zmianie:
2022-03-11
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45233120, 45311000, 45330000, 45332000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8930034 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku” 3.1Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie realizacja przedsięwzięcia budowlanego, pod nazwą „Budowa ścieżki rower...
8909544 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA TORZYM 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych nr 103730F, 103717F, 103721F, 103706F w Torzymiu oraz 6237F w Boczowie i 6239F w Gądkowie Wielkim”W zakres prac wchodzi, zgodnie z d...
8935157 2022-06-13
godz. 08:45
NADLEŚNICTWO DAMNICA Naprawa i konserwacja dróg leśnych w leśnictwach Wolinia, Żoruchowo, Damnica III przetarg w 2022 r. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja drogi nr 9 leśnictwo Wolinia (...
8937248 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SZCZYRK 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej w Szczyrku”. Realizacja zadania polega na przebudowie całego odcinka drogi gminnej ul. Kamping...
8913600 2022-06-13
godz. 13:00
URZĄD MIASTA KALISZ Noce i Dnie – I Etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu Numer referencyjny: WRM.2711.6.2022 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rewaloryzacji części...
8927139 2022-06-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY EŁK ZIELONA REWITALIZACJA W OBRĘBIE BUDYNKU UL. WOJSKA POLSKIEGO 35-39 W EŁKU – 1 ETAP 1. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu podwórka przy budynku przy ul. Woj...
8936596 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo dz. nr 281 na odcinku 450 m. ZP.271.6.2022
8930717 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY KLUKI Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Kluki w miejscowościach: Kaszewice Kolonia, Żar, Roździn, Lesisko, Kluki, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa...
8937393 2022-06-27
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi – etap V odcinek od ul. Jesionowej do ul. Robla Numer referencyjny: 1/V/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na polegająca na rozbud...
8927275 2022-06-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Budowa systemu ITS wraz z przebudową NIEzbędnej infrastruktury w Zielonej Górze Numer referencyjny: DO-ZP.271.36.2022 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie Intel...