Przetarg 9954690 - 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu...

   
Analizuj Zamówienie 9954690 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża” 2
. Opis inwestycji:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża - Rzeczków w m. Wola Lipieniecka Duża o łącznej długości 1 286 m. Odcinek 1 - od km 0+000 do km 1+106, o długości 1 106 m oraz odcinek 2 - od km 1+180 do 1+360, o długości 180 m. W km 1+138 zlokalizowany jest przejazd kolejowy dwutorowy, który nie wymaga przebudowy. Istniejąca droga na przedmiotowych odcinkach posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe. W ciągu drogi brak jest chodników. Przedmiotowa droga jest drogą gminną klasy D.2.1. Zakres robót przedmiotowego zamówienie obejmuje m.in:1) Przebudowę nawierzchni, która polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm. W miejscach w których konstrukcja wykaże całkowitą utratę nośności – nawierzchnię należy rozebrać wraz z podbudową, a następnie odtworzyć. W miejscach utraty całkowitej nośności nawierzchni oraz na ewentualnych poszerzeniach zaprojektowano wykonać następującą konstrukcję: warstwę ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm. Zaprojektowana szerokość jezdni 5,0m o spadku daszkowym 2%; 2) Pobocza - na pierwszymi i drugim odcinku, po prawej stronie jezdni należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości10cm. Szerokość poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy 8% skierowany na zewnątrz drogi. 3) Budowę chodników - po stronie lewej wzdłuż obu odcinków jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m i spadku poprzecznym 1% skierowanym do jezdni. 4) Zjazdy - zaplanowane jest również wykonanie zjazdów w miejsce istniejących zjazdów oraz na każdą działkę. 5) Remont rowów – w ramach inwestycji istniejący rów usytuowany po stronie prawej należy poddać konserwacji oraz remontowi polegającemu na oczyszczeniu z nagromadzonego namułu oraz zarastających go krzaków. W ciągu rowu otwartego, pod zjazdami (po stronie prawej) należy wykonać przepusty z rur karbowanych PVC o średnicy 40cm zakończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Istniejący przepust usytuowany pod koroną drogi w km 0+281 należy oczyścić z nagromadzonego namułu. 6) Odwodnienie drogi - w celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty drogowe, żeliwne wraz ze studzienkami betonowymi o średnicy 50cm z osadnikami wysokości 50cm. 7) Progi zwalniające - celem uspokojenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej, w sąsiedztwie przedszkola (km 0+186) oraz przejazdu kolejowego (km 1+048) zaprojektowano umieszczenie progów zwalniających wyspowych o nawierzchni asfaltowej (U-16a). 4.3. Szczegółowy zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych- rozbiórka elementów dróg i ulic- usunięcie drzew, pni i krzewów- budowa sieci telekomunikacyjnych2. Roboty ziemne- wykonanie wykopów i nasypów3. Odwodnienie korpusu drogowego- kanalizacja deszczowa4. Podbudowa- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie5. Nawierzchnia- nawierzchnia z betonu asfaltowego6. Roboty wykończeniowe- umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi- przepusty pod zjazdami- pobocza z kruszywa łamanego- rowy drogowe7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu- oznakowanie poziome i pionowe- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych8. Elementy ulic- krawężniki betonowe- chodniki z betonowej kostki brukowej- obrzeża betonowe- progi zwalniające na jezdni9. Inne roboty- zjazdy do gospodarstw- roboty dodatkowe m.in. regulacja pionowa studzienek do zasuw wodociągowychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. : • Projekt Wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SWZ • Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SWZ• Szczegółowe specyfikacje techniczne – Załącznik Nr 10 do SWZ

IT. 271.8.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00408762/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:30
Po zmianie:
2023-10-09 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-07
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10632786 2024-07-04
godz. 09:00
Mazowieckie Budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m o długośc...
10627152 2024-07-04
godz. 09:00
Wielkopolskie . Rodzaj przedmiotu zamówienia: roboty budowlane.3.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zaprojektowanie, budowę oraz dostawy i montaż wyposażenia dla inwestycji , dostawy i mont...
10631380 2024-07-04
godz. 10:00
Opolskie „Remont nawierzchni drogi powiatowej 1669 O w miejscowości Karłowice Małe” na długości 131,0 mZakres robót:- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej (frezowanie korekcy...
10629845 2024-07-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest II etap rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów na który składa się wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na:1) Opracowaniu dokume...
10629846 2024-07-04
godz. 10:00
Lubuskie "Przebudowa ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" Przedmiot zamówienia obejmujący „Przebudowę ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim wraz z z...
10631620 2024-07-04
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni parkingu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Roboty obejmują, m.in..:- wymiana nawierzchni na istniej...
10631376 2024-07-04
godz. 11:00
Podlaskie Budowa wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Gminy Supraśl - etap II Część 1: część I - budowa pętli autobusowej przy ulicy Zielonej w Cia...
10631666 2024-07-04
godz. 12:30
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Bukowej w LegionowieZakres robót budowlanych a) przygotowanie terenu inwestycji, roboty rozbiórkowe b) wykonanie robót ziemnych polegając...
10630948 2024-07-05
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km 1. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:1) Roboty przygotowa...
10539048 2024-07-12
godz. 09:00
Śląskie „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych...