Przetarg 9954690 - 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu...

   
Analizuj Zamówienie 9954690 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża” 2
. Opis inwestycji:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża - Rzeczków w m. Wola Lipieniecka Duża o łącznej długości 1 286 m. Odcinek 1 - od km 0000 do km 1106, o długości 1 106 m oraz odcinek 2 - od km 1180 do 1360, o długości 180 m. W km 1138 zlokalizowany jest przejazd kolejowy dwutorowy, który nie wymaga przebudowy. Istniejąca droga na przedmiotowych odcinkach posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe. W ciągu drogi brak jest chodników. Przedmiotowa droga jest drogą gminną klasy D.2.1. Zakres robót przedmiotowego zamówienie obejmuje m.in:1) Przebudowę nawierzchni, która polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm. W miejscach w których konstrukcja wykaże całkowitą utratę nośności – nawierzchnię należy rozebrać wraz z podbudową, a następnie odtworzyć. W miejscach utraty całkowitej nośności nawierzchni oraz na ewentualnych poszerzeniach zaprojektowano wykonać następującą konstrukcję: warstwę ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm. Zaprojektowana szerokość jezdni 5,0m o spadku daszkowym 2%; 2) Pobocza - na pierwszymi i drugim odcinku, po prawej stronie jezdni należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości10cm. Szerokość poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy 8% skierowany na zewnątrz drogi. 3) Budowę chodników - po stronie lewej wzdłuż obu odcinków jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m i spadku poprzecznym 1% skierowanym do jezdni. 4) Zjazdy - zaplanowane jest również wykonanie zjazdów w miejsce istniejących zjazdów oraz na każdą działkę. 5) Remont rowów – w ramach inwestycji istniejący rów usytuowany po stronie prawej należy poddać konserwacji oraz remontowi polegającemu na oczyszczeniu z nagromadzonego namułu oraz zarastających go krzaków. W ciągu rowu otwartego, pod zjazdami (po stronie prawej) należy wykonać przepusty z rur karbowanych PVC o średnicy 40cm zakończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Istniejący przepust usytuowany pod koroną drogi w km 0281 należy oczyścić z nagromadzonego namułu. 6) Odwodnienie drogi - w celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty drogowe, żeliwne wraz ze studzienkami betonowymi o średnicy 50cm z osadnikami wysokości 50cm. 7) Progi zwalniające - celem uspokojenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej, w sąsiedztwie przedszkola (km 0186) oraz przejazdu kolejowego (km 1048) zaprojektowano umieszczenie progów zwalniających wyspowych o nawierzchni asfaltowej (U-16a). 4.3. Szczegółowy zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych- rozbiórka elementów dróg i ulic- usunięcie drzew, pni i krzewów- budowa sieci telekomunikacyjnych2. Roboty ziemne- wykonanie wykopów i nasypów3. Odwodnienie korpusu drogowego- kanalizacja deszczowa4. Podbudowa- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie5. Nawierzchnia- nawierzchnia z betonu asfaltowego6. Roboty wykończeniowe- umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi- przepusty pod zjazdami- pobocza z kruszywa łamanego- rowy drogowe7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu- oznakowanie poziome i pionowe- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych8. Elementy ulic- krawężniki betonowe- chodniki z betonowej kostki brukowej- obrzeża betonowe- progi zwalniające na jezdni9. Inne roboty- zjazdy do gospodarstw- roboty dodatkowe m.in. regulacja pionowa studzienek do zasuw wodociągowychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. : • Projekt Wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SWZ • Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SWZ• Szczegółowe specyfikacje techniczne – Załącznik Nr 10 do SWZ

IT. 271.8.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00408762/01 z dnia: 2023-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:00
Po zmianie:
2023-10-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 10:30
Po zmianie:
2023-10-09 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-04
Po zmianie:
2023-11-07
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9913575 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GUBIN „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie” Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z...
10125656 2023-12-14
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY DĘBNO Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie współfinansowanego ze środków Rzgdowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2. Opis przedmiot...
10117422 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY TUROBIN 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109124L od km 0+844 do km 1+582 w msc. Guzówka Kolonia. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót przygotowawczych; b) nawi...
10121334 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul...
10121558 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOLINA Z/S W POLAŃCZYKU Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Solina W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej publicznej nr 118421R o długości 702,88m w m-ci Bóbrka. Zakres robót przewidzia...
10072569 2023-12-18
godz. 08:00
URZĄD MIASTA KATOWICE Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu miejskiego w Katowicach Opis: Opis przedmiotu zamówienia: Inwestycja zakłada budowę i rozbudowę dróg powiatowych i gminnych w rejonie ul. Ko...
10121225 2023-12-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA Wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Przebudowa wejścia do budynku Leśniczówki Mokra Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę wejścia wraz z wykonaniem zadaszenia nad drzwiami wejścio...
10072436 2023-12-19
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice) Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dro...
10125519 2023-12-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY STRZELNO Przebudowa drogi gminnej Jeziorki - Łąkie. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 140309C Jeziorki - ...
10118013 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD MIASTA EŁK ROZBUDOWA SIECI DRÓG ROWEROWYCH ORAZ DRÓG DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA EŁK Część 1: CZĘŚĆ 1 – Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Ełku polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów,I....