Przetarg 9959913 - 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie nasypu...

   
Analizuj Zamówienie 9959913 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie nasypu drogowego w ciągu DW 151, odc. skrzyż. Pomień – skrzyż. Stradzewo”.2. Przedm
iot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, SST i Rozdziale C SWZ.3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę(ów) na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia określone w Wycenionym przedmiarze robót. Zakres zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe z wyznaczeniem granicy pasa drogowego, wykonaniem pomiarów i mapy powykonawczej, demontaż i montaż barier energochłonnych, wbijanie ścianki szczelnej, wymiana gruntu.

ZZDW-6.3810.174.2023.6
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, roboty ziemne, wynajem sprzętu
kody CPV 44212410, 45000000, 45233220
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , roboty ziemne, wynajem sprzętu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10110612 2023-12-14
godz. 11:00
URZĄD GMINY JAKUBÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), gmina Jakubów. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z:a. dokumentacją projektową,b. Szczegół...
10121336 2023-12-15
godz. 08:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI Z SIEDZIBĄ W NOWYM WIŚNICZU 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K w km od 5+436,00 do km 5+926,00 w miejscowościach Bratucice i Okulice, Powiat Bocheński.2. Zakres robót obejmuje wykonanie:...
10119349 2023-12-15
godz. 10:30
URZĄD GMINY WISZNICE "Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie gm. Wisznice n...
10123058 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nieszawa, szczegółowy opis i zakres określono w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ ZP.271.19.2023
10123033 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRUCHNIK Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 111659R w miejscowości Hawłowice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót został określony w załączniku nr 8 do SWZ...
10111580 2023-12-18
godz. 11:00
URZĄD GMINY JEMIELNICA 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica.2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejsk...
10113042 2023-12-28
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2024-2026) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RD...
10081682 2023-12-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAWORZNO Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa
10106649 2023-12-29
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Zadanie będzie realizowane w systemie Buduj. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - budowę obwodnicy drogi krajowej nr 78, - budowę jezdni dojazdowych w pasie drogowym drog...
10104810 2024-01-16
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F r...