Przetarg 8860285 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 8860285 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-22
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa bu
dynku użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim”, zgodnie z: 1) projektami: branży architektoniczno-budowlanej; konstrukcyjnej; instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, klimatyzacji – Załącznik Nr 9a i 9b do SWZ; 2) przedmiarami robót branży: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej – Załącznik Nr 10a i 10b do SWZ; 3) specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robót: budowlano-konstrukcyjnych; elektrycznych i sanitarnych – Załączniki Nr 11a i 11b do SWZ; 4) dodatkowymi informacjami uzupełniająco-wyjaśniającymi do projektu – Załącznik Nr 13 do SWZ.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w w/w załącznikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.3. Dodatkowe uwagi: Przedmiot zamówienia objęty będzie okresem gwarancji od 5 do 7 lat, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się przywołany jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu.Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu nieobjętego zakresem robót.Wykonawca będzie zobowiązany do koordynacji robót zewnętrznych związanych z przebudową wejścia głównego i zagospodarowania terenu z robotami związanymi z przebudową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, realizowanymi na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych
branża Budowlana - obiekty, Energoelektryczna, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna
podbranża obiekty użyteczności publicznej, instalacje wewnętrzne, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 32410000, 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111100, 45111200, 45111220, 45111240, 45200000, 45210000, 45230000, 45231300, 45232000, 45233222, 45233253, 45261000, 45261300, 45261320, 45262000, 45262300, 45262520, 45300000, 45310000, 45311000, 45312310, 45314000, 45314300, 45314310, 45314320, 45315600, 45317000, 45317300, 45320000, 45321000, 45331000, 45331100, 45331210, 45331220, 45331230, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45410000, 45421000, 45422000, 45442100, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , instalacje wewnętrzne , instalacje , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9019372 2022-07-19
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VICTORIA W KRAKOWIE Udrażnianie i czyszczenie mechaniczne pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej w zasobach Spółdzielni
9015405 2022-07-20
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO ROKITA Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w Leśnictwie Imno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 153/13, gmina Płoty, obr. Truskolas - II ...
9018923 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY UNIEJÓW Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie" 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełne...
9022887 2022-07-21
godz. 12:00
POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej znajdu...
8938987 2022-07-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Instalacja wod-kan w budynku jednorodzinnym dwulokalowym Zlecę wykonanie instalacji wod-kan w budynku jednorodzinnym dwu lokalowym projekt dom pod miłorzębem 7gbna mogę wysłać skany n...
8980203 2022-07-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie. Numer referencyjny: BZP/18/22 Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy Szkoły Podsta...
9021705 2022-07-28
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – prace towarzyszące oraz zakup środków trwałych – cz. III (wykonanie instalacji klimatyzacji) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
9015005 2022-08-02
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Usługi konserwacji budynków kompleksu BUW przy ul. Dobrej 56/66, ul. Dobrej 68/70, ul. Dobrej 72 w Warszawie w zakresie instalacji niskoprądowych i automatyki Numer referencyjny: DZP-361/...
9015019 2022-08-08
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii (...) w branży sanitarnej (...) ZGN w dzielnicy...
9021664 2022-08-09
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA USŁUGA MODERNIZACJI I WYPOSAŻENIA STACJI SN/NN W UKŁADY POMIAROWE BILANSOWO-KONTROLNE ZDALNEGO ODCZYTU, WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRANSMISJI DANYCH POMIAROWYCH, NA TERENIE DZIAŁANIA PGE DYSTR...