Przetarg 10274463 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 10274463
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie”.Inwestycja jest dofinansowana
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją).3. Szczegółowy zakres realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem został określony w przedmiarze stanowiącym część dokumentacji technicznej. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania. Ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Kosztorys ofertowy musi być zatwierdzony oraz podpisany przez wykonawcę i kierownika robót.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6, określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 6, zwane dalej pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.6. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:- prace ogólnobudowlane (montażowe, ziemne, porządkowe itp.),- operatorzy maszyn, sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń), których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 5, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o pracę, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków pracownika, dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.8. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 10. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.11. Tam, gdzie w SWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

RZE.271.2.5.2024


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00262180/01 z dnia: 2024-03-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-28 10:00
Po zmianie:
2024-04-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-28 10:15
Po zmianie:
2024-04-29 10:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-26
Po zmianie:
2024-05-28
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111100, 45111200, 45231400, 45232452, 45233140, 45233220, 45233222, 45233290, 45233320, 45310000, 45316100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431548 2024-04-29
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja placu manewrowego magazynów dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Cukrownia Nakło w Nakle nad Notecią.według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszeg...
10432203 2024-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Budowa punktów czerpania wody na Południowym Kanale Obry Część 1: Wykonanie robót polegających na budowie schodów zejściowych po skarpie koryta rzeki Południowy Kanał Obry w celu...
10443978 2024-04-30
godz. 10:00
Wielkopolskie „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w 2024 r.” Część 1: Przedmiotem zamówienia są roboty polegająca na wykonaniu konserwacji odcinków dróg leśnych będących d...
10441563 2024-05-06
godz. 11:00
Świętokrzyskie Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Przedmiotem zamówienia jest budowa...
10431518 2024-05-07
godz. 10:00
Mazowieckie „ Budowa budynku gospodarczego OHZ Zielonka” 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie budynku gospodarczego OHZ Zielonka wraz z infrastruk...
10439072 2024-05-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie miejsc postojowych, dla aut osobowych, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej 24, ul. Bezpiecznej 36 i Jugosłowiańskiej 113 (20 szt.) Dostarczenie i montaż blokad parkingowych w i...
10448110 2024-05-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120621C ul. Dłutka”. Prace objęte przedmiotem obejmują roboty branży dr...
10446071 2024-05-08
godz. 12:00
Zachodniopomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich” w ramach którego będą realizowany następujący zakres zamówienia:1.1. Z...
10450777 2024-05-09
godz. 10:00
Śląskie a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu osób przystępujących do egzaminów państwowych na p...
10406859 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach w formule projektuj i buduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa most...