Przetarg 8630875 - 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych...

   
Analizuj Zamówienie 8630875 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-29
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego ESKULAP przy ul. Mariana Langiewicza 12 w
Lublinie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach:- zakres czynności stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,- projekty budowlane i techniczne stanowiące załącznik nr 2- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ,- przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.4. Jakość użytych materiałów:1) użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.2) w przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SWZ przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2) oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanym, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5. Zgodnie z zakresem czynności, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, za montaż okien O1 w ilości 5 sztuk z zamontowaną klamką na obniżonej wysokości, dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Wykonawca wystawi oddzielną fakturę.

EZ-p/TP/39/2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45111100, 45262650, 45400000, 45421000, 45421100, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8640282 2022-01-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa szkoły oraz budowa sali gimnastycznej na działce nr ew. 573 w miejscowości Stare Lubiejewo. Zamówienie obejmuje w szczególności:1) przebudo...
8623880 2022-01-27
godz. 23:59
WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych zmierzających do uruchomienia dostępności architektonicznej budynku Uczelni prowadzonych w ramach Projektu Wyższa Szkoła Inżynier...
8648791 2022-01-28
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GNIEZNO Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 (etap I) 1. Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:1) Organizacja placu budowy wraz z zapleczem oraz organizacja i nadzór nad prow...
8639693 2022-01-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZŁUCHÓW Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie 1. Zamówienie obejmuje budowę zaplecza rekreacyjnego w Kiełpinie. Zakres rzeczowy: budynek użyteczności publicznej wolnostojący, niepodpiwn...
8652152 2022-02-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY POTĘGOWO Budowa świetlicy w miejscowości Głuszyno Lokalizacja: Miejscowość Głuszyno działki nr 21/2; 21/9; 22; 21/10 obręb Głuszyno, gmina Potęgowo, powiat słupski.Budowa budynku świetlicy wraz z po...
8658863 2022-02-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej. Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem; docieplenie stropo...
8658039 2022-02-02
godz. 11:00
URZĄD GMINY SIEKIERCZYN TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE (w formule zaprojektuj, wybuduj) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZ...
8661012 2022-02-03
godz. 12:00
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej, Gmina Sułoszowa Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w...
8665462 2022-02-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY KODRĄB Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów W ramach zamówienia planuje się wykonać następujące prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Feliksowie:1.1...
8655619 2022-02-11
godz. 11:15
URZĄD MIASTA I GMINY TRZEBNICA 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźnic...