Przetarg 9955885 - 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 9955885 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kościuszki
97 w Suwałkach stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz robotami towarzyszącymi”.2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wyszczególniono w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.3. UWAGA: 1) Zamawiający jest na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w przedmiotowym postępowaniu. 2) Dokumentacja projektowa obejmuje roboty instalacyjne oraz prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia na węzeł cieplny.3) Roboty w zakresie rozbiórki pieców i trzonów kuchennych opisuje Program robót budowlanych.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, program robót budowlanych na rozbiórkę pieców i trzonów kuchennych oraz przedmiary robót stanowiące Załącznik Nr 6 do SWZ.5. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, programem robót budowlanych na rozbiórkę pieców i trzonów kuchennych, przedmiarami robót oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.6. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi licząc od daty końcowego protokolarnego odbioru robót:1) Minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy.2) Zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta na zamontowane maszyny i urządzenia, lecz nie mniej niż 36 miesięcy.7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy lub równoważne. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spienienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne. W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.9. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie typu towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim wskazaniom towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne niż wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

19/2023
branża Ciepłownictwo i gaz, Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje grzewcze, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45232410, 45330000, 45331000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10077716 2023-11-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Czyszczenie zbiornika neutralizatora ścieków chemicznych znajdującego się w budynku OBND Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.
10069372 2023-12-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY BOGORIA Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Duże, Wysoki Średnie, Mała Wieś oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wola Kiełczyńska w formule zaprojektuj i wybuduj I. Wykon...
10092287 2023-12-01
godz. 10:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SP. Z O.O. 66/RI/2023 Wykonanie przyłączenia do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. w Gdańsku
9921648 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA MIĘKINIA „Stworzenie warunków dla rozwoju Podstrefy Miękinia w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” Numer referencyjny: KRO.ZP.271.23.2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót bud...
10087698 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY TRZEBIECHÓW Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II Zaprojektowano sieć kanalizacyjną grawitacyjno - tłoczną dla miejscowości Swarzynice. Dokumentacja obejmuje: rurociągigrawitacyj...
10057382 2023-12-06
godz. 11:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ODYSEI, ORAZ W ULICY STRZELECKIEJ I CZEŚCI UL. TURYSTYCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI” Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN/19/...
10088412 2023-12-07
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA OSIEDLE KABATY WYMIANA IZOLACJI CIEPLNEJ NA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WAŃKOWICZA 6 W WARSZAWIE
10100791 2023-12-08
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w nieruchomościach oraz na terenach zewnętrznych stanowiącym własność Gminy Wrocław. Przedmiotem zamówienia są naprawy i usuwanie awar...
10107353 2023-12-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY BIAŁOBRZEGI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego przy pomocy samojezdnej kamery inspekcyjnej z głowicą obrotową - 1 kpl.
10108651 2023-12-11
godz. 23:59
SNIPER INDOOR DARIUSZ GERLACZYŃSKI Kompleksowe dostarczenie i montaż infrastruktury związanej z powietrzną pompą ciepła oraz ogrzewania podłogowego w budynku przy ul. Słonecznej 23 w Dywitach w ramach projektu „Odtwarzanie dz...