Przetarg 7969113 - 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na...

   
Analizuj Zamówienie 7969113 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-02-16
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie Gminy Sulechów. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi:1
. 1.Koszenie trawników z załadunkiem i wywozem skoszonej trawy1.2. Wygrabianie liści z załadunkiem i wywozem.1.3. Porządkowanie i utrzymanie bieżące czystości alejek w parkach1.4. Przycinanie żywopłotów wraz z zebraniem i wywozem odpadów.1.5. Koszenie trawy kosiarką rotacyjną. 1.6. Wykaszanie poboczy dróg gminnych i innych terenów gminnych.1.7. Wykaszanie poboczy ścieżek rowerowych.1.8. Utrzymanie zieleni na terenie obiektów zabawowo-rekreacyjnych.1.9. Urządzanie rabat, gazonów i donic (nasadzenia jednoroczne).1.10. Pielęgnacja rabat, gazonów, donic i skalniaków.1.11. Podlewanie rabatów, gazonów, donic i skalniaków.1.12. Podlewanie młodych nasadzeń drzew i krzewów. 1.13. Urządzanie nowych rabat, skalniaków (nasadzenie wieloletnie) wg wskazania Zamawiającego.1.14. Urządzanie terenów zielonych wg wskazań Zamawiającego.1.15. Sadzenie drzew.1.16. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) bez użycia podnośnika.1.17. Ścinanie drzew na terenach gminnych (place, drogi, parki) w zabudowie z użyciem podnośnika.1.18. Pielęgnacja drzew polegająca na przycinaniu konarów i gałęzi, formowanie koron oraz likwidacja odrostów przy pniu.1.19. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na terenie zabudowanym w bezpośredniej bliskości budynków i obiektów.1.20. Przycinanie drzew o średnicy powyżej 40 cm na pozostałych terenach.1.21. Frezowanie pni na terenach gminnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poza wymaganiami powyżej określa załącznik nr 3 do SWZ, tabelaryczny wykaz terenów objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie postanowienia SWZ3. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie usług określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-8 i 10-12 projektu umowy wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 4. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikować zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykowanawcę w zakresie opisanym w ust. 3 powyżej. 5. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie usług opisanym ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo:1) żądać oświadczeń zatrudnionych pracowników, 2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,3) żądać od wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników,4) innych dokumentów,zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 6. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób opisanych w ust. 3 powyżej, w każdym czasie w okresie realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, zarówno na terenie robót podczas ich realizacji, jak również poprzez przedłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów do jego siedziby. 8. Postanowienia powyższe stosuje się do podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 12. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.13. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.14. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 8 w ust. 2, do minimalnej wartości netto wynoszącej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia szacunkowego netto.15. Na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie usług opisanych w § 1 ust. 3 projektu umowy objętych umową, w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić wyłącznie po uprzednim zwiększeniu planu wydatków Gminy Sulechów w roku 2021 lub roku 2022 na realizację przedmiotu umowy.16. Maksymalna wartość opcji polegającej na zwiększeniu wynagrodzenia za usługi objęte niniejsza umową, w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 30% ( trzydzieści procent) kwoty wynagrodzenia szacunkowego, o której mowa w projekcie umowy.17. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na zasadach i po cenach określonych w niniejszej umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje. 18. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony w ust. 16 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje i oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.19. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie do wartości określonej w ust. 6 powyżej, w terminie do dnia 28 lutego 2022r., a Wykonawca wykona zamówienie w terminie określonym w § 2 ust. 2 projektu umowy.

ZPB.271.3.2021
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211400, 77211500, 77211600, 77300000, 77310000, 77314100, 77340000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się