Przetarg 9007815 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi...

   
Analizuj Zamówienie 9007815 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-29
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi „prania, dezynfekcji i transportu bielizny, pościeli i odzieży na rzecz P
owiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu” w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.2. Wspólny Słownik Zamówień:- 98.31.00.00-9 Usługa prania i czyszczenia na sucho- 98311100-6 Usługa odbierania prania- 98315000-4 Usługa prasowania- 98393000-4-Usługa krawiecka- 60000000-8 Usługa transportu3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży wykaz środków piorących, dezynfekcyjnych i biobójczych wraz z atestami i świadectwami rejestrowymi zgłoszonymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.Stosowane środki piorące, dezynfekcyjne i biobójcze muszą posiadać (w zależności od klasyfikacji danego środka i stosowanej dla niego procedury rejestracji):a) dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) oraz ustawy z dnia 18.03.2011 r. O Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.b) dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 z późn. zm.) – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat CE /jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB.c) pozwolenie na obrót produktem biobójczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 24).4. Stosowane środki piorące, dezynfekcyjne i biobójcze oraz preparaty zarejestrowane jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy muszą posiadać kartę charakterystyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm).5. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu procedurę prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej (brudnej i skażonej), transportu bielizny czystej i brudnej.6. W przypadku zaginięcia (braków ilościowych), trwałych zabrudzeń lub uszkodzeń z winy Wykonawcy (w szczególności wykazujący przetarcia, rozdarcia, trwałe odbarwienia) dla asortymentu będącego przedmiotem usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu nowego asortymentu lub zwrotu jego równowartości według aktualnych cen rynkowych.7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne zestawienie Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.8. W celu prawidłowej realizacji pełnego zakresu zamówienia Wykonawca zapewni odpowiednią ilość personelu, sprzętu i środków.9. Wymagania dodatkowe stawiane całemu przedmiotowi zamówienia:a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania usługi przez Kierownika administracyjno-gospodarczego lub Specjalistę ds. epidemiologii.b) W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na życzenie Zamawiającego odpowiednich dokumentów oraz udzielania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie realizacji usługi.c) Wszelkie uwagi dotyczące jakości wykonywania usługi, Zamawiający zgłasza do koordynatora-przedstawiciela Wykonawcy (osoba uprawniona do kontaktów w sprawie realizacji umowy) telefonicznie lub drogą elektroniczną.d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnej listy środków piorących, dezynfekcyjnych, kartę charakterystyki substancji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.e) Za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca.f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym i innymi jednostkami kontroli.g) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedniej ilości używanych materiałów, sprzętu, urządzeń, środków.

PZOL/ZP/262a/7/2022
branża Sprzątanie
podbranża dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze
kody CPV 60000000, 98310000, 98315000, 98393000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja , usługi pralnicze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9073084 2022-08-17
godz. 09:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ARMATURY W KIELCACH Zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz dwuletni serwis (mycie i dezynfekcja) półpodziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych w Osiedlach Jagiellońskim, Chęcińskim i Podkar...
9103288 2022-08-18
godz. 13:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RADOMIU 33/2022/GMT Usługa pralnicza rzeczy po osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa pralnicza - zadani...
9105609 2022-08-19
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU TZPiZI-ZO.264/11/U/22 Pranie odzieży skażonej dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
9110033 2022-08-19
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Przeprowadzenie usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w 2023 roku
9062273 2022-08-22
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE SP. Z O.O. DZ/2/95/2022 Kompleksowa obsługa obejmująca: wynajem, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz kurtek zimowych ocieplanych dla pracowników PEC-Gliwice Sp. z o.o.; najem i serwis mat w...
8927449 2022-08-26
godz. 08:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO Kompleksowe usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie Numer referencyjny: WSZ-EP-12/2022 Przedmiotem...
9109665 2022-08-26
godz. 15:30
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Świadczenie usługi w zakresie prania pościeli, odzieży ochronnej i roboczej oraz przedmiotów umundurowania specjalistycznego
9077793 2022-08-30
godz. 10:00
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą pościeli oraz odzieży chirurgicznej wraz wdrożeniem sytemu RFID HF dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Numer r...
9097758 2022-09-14
godz. 10:00
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O. ŚWIADCZENIE USŁUGI CZYSTOŚCIOWO-PORZĄDKOWEJ, HIGIENICZNO-SANITARNEJWRAZ Z TRANSPORTEM WEWNĘTRZNYM NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. PRZY UL. ZAMKOWEJ 4 Numer referencyj...
9109793 2022-09-20
godz. 10:00
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach wraz z myciem okien i sprzątaniem posesji przed budynkiem przy ul. Świdnickiej 10 we Wrocławiu Numer referencyjny: BZP.2711.19.2022.AP ...