Zlecenie 8539791 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w...

   
Zamówienie 8539791 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-18
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie edukacji dorosłych, tj. prowadzenie szkoleń i i doradztwa indywid
ualnego dla Uczestników Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie. 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część 1. Udział w szkoleniu on-line dla trenerów ToT (45 godzin szkoleniowych) oraz prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) w formie stacjonarnej na terenie województwa łódzkiego. 3. Szkolenia w ramach Projektu odbywać się będą na terenie woj. łódzkiego w 3 różnych grupach docelowych: a) pracownicy PDN - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; b) pracownicy JST i KO - 30 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; c) nauczyciele i kadra kierownicza placówek oświatowych - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; d) doradztwo indywidualne dla każdego Uczestnika Projektu (on-line) w wymiarze 3 godzin; zgodnie z założeniami projektu Edukacja włączająca - województwo łódzkie, wynikającymi z Regulaminu konkursu wraz załącznikami dostępnymi na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój tj. https://efs.mein.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/ 4. W ramach postępowania zostanie wybranych: a) w części 1. zamówienia - 1 trener b) w części 2. zamówienia - 1 trener, c) w części 3. zamówienia - min. 20 trenerów. 5. Postępowanie jest ważne również, jeżeli Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, zapewnią trenerów w mniejszych ilościach niż wskazano w pkt. 4.c. 6. Jeżeli w postępowaniu liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż wskazana w ust. 4., Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VII zapytania ofertowego. 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie edukacji dorosłych, tj. prowadzenie szkoleń i i doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie. 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część 2. Udział w szkoleniu on-line dla trenerów ToT (30 godzin szkoleniowych) oraz prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz kuratoriów oświaty (KO) w formie stacjonarnej na terenie województwa łódzkiego. 3. Szkolenia w ramach Projektu odbywać się będą na terenie woj. łódzkiego w 3 różnych grupach docelowych: a) pracownicy PDN - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; b) pracownicy JST i KO - 30 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; c) nauczyciele i kadra kierownicza placówek oświatowych - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; d) doradztwo indywidualne dla każdego Uczestnika Projektu (on-line) w wymiarze 3 godzin; zgodnie z założeniami projektu Edukacja włączająca - województwo łódzkie, wynikającymi z Regulaminu konkursu wraz załącznikami dostępnymi na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój tj. https://efs.mein.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/ 4. W ramach postępowania zostanie wybranych: a) w części 1. zamówienia - 1 trener b) w części 2. zamówienia - 1 trener, c) w części 3. zamówienia - min. 20 trenerów. 5. Postępowanie jest ważne również, jeżeli Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, zapewnią trenerów w mniejszych ilościach niż wskazano w pkt. 4.c. 6. Jeżeli w postępowaniu liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż wskazana w ust. 4., Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VII zapytania ofertowego. 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie edukacji dorosłych, tj. prowadzenie szkoleń i i doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu „Edukacja włączająca – województwo łódzkie. 2. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część 3. Udział w szkoleniu on-line dla trenerów ToT (45 godzin szkoleniowych) oraz prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli (NK) w formie stacjonarnej na terenie województwa łódzkiego. 3. Szkolenia w ramach Projektu odbywać się będą na terenie woj. łódzkiego w 3 różnych grupach docelowych: a) pracownicy PDN - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; b) pracownicy JST i KO - 30 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; c) nauczyciele i kadra kierownicza placówek oświatowych - 45 godz. szkoleń w formie stacjonarnej z edukacji włączającej; d) doradztwo indywidualne dla każdego Uczestnika Projektu (on-line) w wymiarze 3 godzin; zgodnie z założeniami projektu Edukacja włączająca - województwo łódzkie, wynikającymi z Regulaminu konkursu wraz załącznikami dostępnymi na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój tj. https://efs.mein.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-edukacji-wlaczajacej/ 4. W ramach postępowania zostanie wybranych: a) w części 1. zamówienia - 1 trener b) w części 2. zamówienia - 1 trener, c) w części 3. zamówienia - min. 20 trenerów. 5. Postępowanie jest ważne również, jeżeli Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, zapewnią trenerów w mniejszych ilościach niż wskazano w pkt. 4.c. 6. Jeżeli w postępowaniu liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż wskazana w ust. 4., Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VII zapytania ofertowego. 7. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80400000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8660171 2022-01-27
godz. 12:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Limanowskim (VI) Zamówienie na usługę: zorganizowania i przeprowadzenia usługi kształcenia w formie szkoleń grupowych pn. „ABC wł...
8674072 2022-01-28
godz. 00:00
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZYMONA STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZE przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach Projektu: Warunki organizacji szkolenia: - Prowadzący: absolwenci kierunków medycznych lub kierunku zdrowie publiczne, Warunki organizacji szko...
8663416 2022-01-28
godz. 15:00
MEDICOVER SP. Z O.O. Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy Szkoleń dla pielęgniarek i położnych Medicover.
8668761 2022-01-31
godz. 10:00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO ZC/06/2022 Szkolenie rady pedagogicznej " Terapia ręki st. II" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szkolenie rady pedagogicznej " Terapia ręki st. II" Szkolenie rady pedagogicznej " Terapia ręki st. ...
8666585 2022-01-31
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zdrowy promyk. Projekt dla wdrażania Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego. 1. Przedmiotem zamówien...
8669119 2022-02-01
godz. 09:00
INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O. Na przedmiot zamówienia składają się kompleksowe usługi (dalej jako „Usługi”) polegające na: Testowaniu Manuala Senior Job Craftingu w formie warsztatowej; Opis przedmiotu zamówienia: Testow...
8667252 2022-02-01
godz. 12:00
UNIWERSYTET GDAŃSKI Program Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) Subject of the tender is educational service including: 1. Preparation of lectures on the subject of "Recent findings in ocean research". Lec...
8675006 2022-02-02
godz. 14:00
AGRI PLUS SP. Z O.O. SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - PIERWSZA POMOC
8673872 2022-02-03
godz. 08:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 200 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym...
8669726 2022-02-03
godz. 09:00
INNOWACYJNE CENTRUM ROZWOJU JAKUB BRZUSZKIEWICZ ŁUKASZ GRZESIAK S.C. Cel: aktywność. Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin, w ramach projektu „Cel: aktywność” nr proj.: RPWP.07.01.02-30-0009/19, planuje zrealizowanie Zad....