Zlecenie 7285219 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

   
Analizuj Zamówienie 7285219 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-17
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny Dom Opieki
Medycznej w Starej Wsi” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Informacje ogólne o funkcjonowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Fundacja w Trosce o życie od 5 lutego 2009 roku prowadzi działalność m.in. świadczenia usług w zakresie rehabilitacji i profilaktyki, wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia chorych i ich rodzin poprzez organizowanie
i prowadzenie domowej opieki hospicyjnej oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy społecznej dla osób chorych. Fundacja posiada umowę z NFZ.

Osoby korzystające z opieki w DDOM w okresie od 1. 06.2019 r. do 31.12.2021 r. to co najmniej 150 osób (90K), które charakteryzują się niesamodzielnością z uwagi na utratę kondycji psychofizycznej w wyniku hospitalizacji, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia (min. 150 osób, w tym 90 kobiet).

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych a co za tym idzie zawarcia dwóch umów oddzielnie dla każdego fizjoterapeuty.

Czas wykonywania usługi dla jednego fizjoterapeuty - 80 h miesięcznie.

5. Zakres obowiązków odpowiednio dla każdego fizjoterapeuty w ramach niniejszego zamówienia obejmować będzie w szczególności:
1)planowanie i ustalanie – zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji leczniczej – czynności wchodzących w skład zleconych zabiegów w zależności od stopnia i typu urazu lub schorzenia pacjenta,
2)wykonywanie – zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji leczniczej – zleconych zabiegów i obsługiwanie stosowanej aparatury medycznej i urządzeń medycznych,
3)stosowanie właściwych metod i technik wykonywanych zabiegów fizykalnych w zależności od stopnia i typu urazu lub schorzenia pacjenta,
4)zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w czasie zabiegów oraz pouczenie pacjenta o sposobie zachowania w trakcie zabiegów,
5)kontrolowanie i ocena reakcji pacjenta na wykonywane zabiegi fizykalne oraz dokonywanie korekt w postępowaniu w sytuacjach tego wymagających,
6)informowanie Zamawiającego o zmianie stanu zdrowia pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów,
7)utrzymywanie w należytym stanie obsługiwanej aparatury i urządzeń medycznych,
8)współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, rodziną pacjenta oraz instytucjami działającymi na rzecz pacjenta i rodziny,
9)prowadzenie dokumentacji medycznej,
10)współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym,
11)udział w cotygodniowych naradach zespołu przy przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca.

6. Czas wykonywania usługi dla dwóch fizjoterapeutów oszacowano na 2 x 80 h miesięcznie od dnia 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. Dla jednego fizjoterapeuty 1x 80 h miesięcznie.

7. Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin świadczenia usługi.
8. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Wykonawca będzie korzystać z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego, materiałów medycznych, druków formularzy i materiałów biurowych Zamawiającego. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za udostępnioną mu aparaturę medyczną i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Zamawiającego w zakresie, w jakim wykorzystanie tego sprzętu wiąże się z wykonywanymi usługami przez Wykonawcę. W razie zawinionego ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody. Wykonawca będzie korzystać z pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji usług opieki medycznej, będących przedmiotem niniejszego postępowania.

9. Usługi będą realizowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej zlokalizowanym pod adresem Stara Wieś nr 778, 36-200 Brzozów.

10. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usług ani też kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu i wielkości realizacji usług – wszelkie zmiany zostaną uzgodnione z Wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu.

11. Płatność za usługę nastąpi zgodnie z rachunkiem/fakturą wystawianą raz w miesiącu wg wzoru: liczba zrealizowanych godzin x stawka za 1 godzinę. Wykonanie zadań przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w Projekcie. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

12. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych. Cel zamówienia świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach realizowanego projektu
pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi”
w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych w ramach realizowanego projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi” w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Informacje ogólne o funkcjonowaniu Dziennego Domu Opieki Medycznej:
Fundacja w Trosce o życie od 5 lutego 2009 roku prowadzi działalność m.in. świadczenia usług w zakresie rehabilitacji i profilaktyki, wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia chorych i ich rodzin poprzez organizowanie
i prowadzenie domowej opieki hospicyjnej oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy społecznej dla osób chorych. Fundacja posiada umowę z NFZ.
Osoby korzystające z opieki w DDOM w okresie od 1. 06.2019 r. do 31.12.2021 r. to co najmniej 150 osób (90K), które charakteryzują się niesamodzielnością z uwagi na utratę kondycji psychofizycznej w wyniku hospitalizacji, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia (min. 150 osób, w tym 90 kobiet).
Są to:
- pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
- pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
3. Potrzeby:
a)zapewnienie skutecznej opieki medycznej po hospitalizacji,
b)wdrożenie procesu leczenia przygotowanego indywidualnie zgodnie z potrzebami, tak aby uskutecznić powrót do zdrowia,
c)pomoc w wzmocnieniu poczucia własnej podmiotowości, samowystarczalności, efektywności i aktywności,
d)dostarczanie wiedzy na temat samoopieki, samopielęgnacji i samorealizacji, dzielenie się swoimi problemami, obawami i doświadczeniami wśród współtowarzyszy w DDOM,
e)podtrzymywanie sprawności intelektualnej poprzez terapię zajęciową umożliwiającą odkrywanie zdolności i umiejętności twórczych,
g)podjęcie działań przeciwdziałających wykluczeniu i dyskryminacji,
h)dostęp do nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
W DDOM będzie mogło przebywać równocześnie 15 pacjentów. Czas trwania pobytu będzie ustalany indywidualnie przez Zespół Terapeutyczny (ZT)w granicach 30-120 dni roboczych. W pierwszym miesiącu pacjenci będą przebywać w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, a w kolejnych miesiącach min. 4 godzinny dziennie. DDOM funkcjonować będzie przez cały rok, w dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Do 3 dni od przyjęcia zostanie przeprowadzona ocena sprawności fizycznej przez ZT oraz całościowa ocena geriatryczna u pacjentów 65. Monitoring postępu prowadzony będzie w każdym miesiącu wsparcia i na zakończenie ww. metodami.
Indywidualne plany wsparcia tj. plany pracy terapeutycznej tworzone na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych poszczególnych pacjentów będą zawierały elementy rehabilitacji medycznej, psychologii, opiekę pielęgniarską, dobór leków, diety, wyrobów medycznych, usprawnienia ruchowe, stymulację prac poznawczych.

Zespół Terapeutyczny zobowiązany będzie do przeprowadzania cotygodniowych narad w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji oraz ustalenia dalszego planu terapii. W skład ZT wchodzą m.in. :

fizjoterapeuta

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dwóch umów oddzielnie dla każdego fizjoterapeuty.

Czas wykonywania usługi dla jednego fizjoterapeuty - 80 h miesięcznie.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85142100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się