Zlecenie 7962938 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa pomp...

   
Zamówienie 7962938 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-12
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa pomp pod potrzeby węzłów cieplnych” dla zadań realizowanych w ramach:
A. Projektu pn.: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. (zwanego dalej „działalność POIiŚ”). B. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej „działalność bieżąca”). Jest to zamówienie na dostawy o kodzie numerycznym Wspólnego słownika zamówień (CPV): 42120000-6 (Pompy i sprężarki) 2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz „Oferta”) oraz Załącznik nr 4 do SWZ („Wymagania techniczne…”). 3. Pompy muszą posiadać: - możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej obudowie pompy; - współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23. 4. Każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę. Każda dostarczona pompa winna posiadać tabliczkę znamionową określającą: • nazwę producenta, • typ i wielkość pompy, • numer identyfikacyjny pompy, • dopuszczalne parametry robocze pracy (ciśnienie i temperaturę), • parametry nominalne pompy, • parametry elektryczne silnika pompy. 5. W ofercie należy uwzględnić do każdej pompy obiegowej i cyrkulacyjnej przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej typu. W przypadku pomp cyrkulacyjnych przyłącza winny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321. 6. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą: a/ być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego, b/ posiadać atest higieniczny PZH (dot. pomp c.w.u.) oraz Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 7. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w: - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 155 z późn. zm.), - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE. 8. Termin gwarancji jakości na oferowane urządzenia: 24 miesiące, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się