Przetarg 8542780 - 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stadionu...

   
Analizuj Zamówienie 8542780
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-19
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dob
rym Mieście.2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście na działce geod. 104 obręb 4 miasta Dobre Miasto.3. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę stadionu, w szczególności:1) boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni trawiastej naturalnej (trawa z wysiewu, z właściwym przygotowaniem podłoża gwarantującym otrzymanie wysokiej jakości murawy sportowej i nawierzchni bez zagłębień i wzniesień z właściwymi spadkami zgodnie z projektem. Roboty „zakryte” związane z zakładaniem trawnika powinny być odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i udokumentowane protokołami odbioru),2) 4-torowej bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 400,0 m,3) 6-torowej bieżni prostej do biegów na 100,0 i 110,0 m,4) skoczni do skoku wzwyż,5) dwóch skoczni do skoku w dal i trójskoku,6) rzutni do pchnięcia kulą,7) rzutni do rzutu oszczepem,8) skoczni do skoku o tyczce9) obiektów dodatkowych, w tym boiska do siatkówki i boiska do koszykówki.4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarami robót, SWZ wraz z załącznikami, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i obowiązującymi przepisami prawa, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.6. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 7. Elementy wyposażenia (urządzenia) oraz materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.8. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ oraz uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ.10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:Główny przedmiot:45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionamiDodatkowe przedmioty:45212220-4 Roboty budowlane wiązane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę445110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne45233251-3 Wymiana nawierzchni45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń11. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu.

FR.271.8.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00305980/01 z dnia: 2021-12-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-10 10:00
Po zmianie:
2022-01-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.2. Miejsce składania ofert Przed zmianą:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofana oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Po zmianie:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofana oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-10 10:30
Po zmianie:
2022-01-04 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00336685/01 z dnia: 2021-12-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-04 10:00
Po zmianie:
2022-01-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-04 10:30
Po zmianie:
2022-01-18 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019571/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:00
Po zmianie:
2022-02-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:30
Po zmianie:
2022-02-07 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00045962/01 z dnia: 2022-02-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-07 10:00
Po zmianie:
2022-02-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-07 10:30
Po zmianie:
2022-02-18 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00058863/01 z dnia: 2022-02-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-18 10:00
Po zmianie:
2022-03-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-18 10:30
Po zmianie:
2022-03-15 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00082029/01 z dnia: 2022-03-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 5%
3) Rodzaj oferowanej nawierzchni (N) – waga kryterium 5%
4) Parametry techniczne oferowanych nawierzchni syntetycznych (P) – waga kryterium – 30 %
Po zmianie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 5%
3) Rodzaj oferowanej nawierzchni (N) – waga kryterium 5%
4) Doświadczenie kierownika budowy (D) – waga kryterium – 30 %
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
Parametry techniczne oferowanych nawierzchni syntetycznych
Po zmianie:
Doświadczenie kierownika budowy
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
Po zmianie:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-15 10:00
Po zmianie:
2022-03-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-15 10:30
Po zmianie:
2022-03-25 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00096301/01 z dnia: 2022-03-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-25 10:00
Po zmianie:
2022-04-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-25 10:30
Po zmianie:
2022-04-08 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00112316/01 z dnia: 2022-04-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-08 10:00
Po zmianie:
2022-04-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-08 10:30
Po zmianie:
2022-04-20 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00124288/01 z dnia: 2022-04-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-20 10:00
Po zmianie:
2022-04-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-20 10:30
Po zmianie:
2022-04-26 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00126214/01 z dnia: 2022-04-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 5%
3) Rodzaj oferowanej nawierzchni (N) – waga kryterium 5%
4) Doświadczenie kierownika budowy (D) – waga kryterium – 30 %
Po zmianie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena (C) – waga kryterium 70%
2) Rodzaj oferowanej nawierzchni (N) – waga kryterium 30%
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1) Przed zmianą:
60
Po zmianie:
70,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
Okres gwarancji
Po zmianie:
Rodzaj oferowanej nawierzchni
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
Po zmianie:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2) Przed zmianą:
5
Po zmianie:
30,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3) Przed zmianą:
Rodzaj oferowanej nawierzchni
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3) Przed zmianą:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3) Przed zmianą:
5
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
Doświadczenie kierownika budowy
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4) Przed zmianą:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 4) Przed zmianą:
30
Po zmianie:
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00133400/01 z dnia: 2022-04-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-26 10:00
Po zmianie:
2022-05-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-26 10:30
Po zmianie:
2022-05-13 10:30
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty sportowe, boiska, zieleń, konstrukcje inne
kody CPV 45100000, 45110000, 45112710, 45212220, 45212224, 45223000, 45310000, 45342000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , boiska , zieleń , konstrukcje inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8932544 2022-06-03
godz. 15:00
FUNDACJA NA SZLAKU Rozwój działalności poprzez przebranżowienie i dywersyfikację usług o usługi związane z Glampingiem. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2szt namiotów sferycznych. Dostawa przedmiotu zamówien...
8938147 2022-06-06
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych wraz z nasadzeniami oraz pielęgnacją posadzonych roślin Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych wraz z nasadzeniami na terenie miasta Opola w r...
8919244 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY DZIERZGOŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób, poprz...
8883194 2022-06-06
godz. 12:00
PROMET-PLAST S.C. Budowa inteligentnej sieci w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO Część I: dostawa sześciu stacji transformatorowych z przyłączeniem do sieci SNCzęść II: wytworzenie, dostawa, montaż, przeka...
8920558 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRASNOPOL Zagospodarowanie terenów zielonych przy byłej szkole podstawowej w Krasnopolu • rekultywacja i wyrównanie terenu zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Zamawiającym• wyposażenie terenu w drewnia...
8930345 2022-06-09
godz. 10:00
STOWARZYSZENIE OSADA ŚREDNIOWIECZNA W HUCIE SZKLANEJ Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycje pn. Budowa tężni solankowej w BielinachW ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać następujący zakres rzeczowy: Ze względu na charakter obie...
8929058 2022-06-09
godz. 12:30
URZĄD MIASTA LEGIONOWO 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie terenu, oczyszczenie, wyznaczenie miejsc posadowienia nowych...
8890504 2022-06-09
godz. 15:00
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI INVICTA SP. Z O.O. 1. Przedmiotem Zamówienia jest: Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla budynków B2, B4 i B5 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwo...
8906928 2022-06-13
godz. 09:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Opolu wraz z dostawą NIEzbędnych środków czystości i higieny Numer referencyjny: 16...
8910164 2022-06-14
godz. 10:30
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Usługi ogrodnicze oraz pielęgnacja nawierzchni boisk w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Numer referencyjny: 106/PAŻP/2022/AZP Przedmiotem zamówienia są usługi ogrodnicze oraz p...