Przetarg 8930664 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont łazienek w Szkole...

   
Analizuj Zamówienie 8930664 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-25
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.2. Przedmiot inwest
ycji obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki. Remontowane pomieszczenia znajdują się w starej części szkoły. Remont pomieszczeń sanitarnych obejmuje cały pion toalet od poziomu piwnicy po toalety na 1 piętrze wraz z wymianą wszystkich instalacji. Remont zespołu przebieralni wraz z natryskami obejmuje pomieszczenia przy sali gimnastycznej na poziomie parteru. 3. Na każdej kondygnacji należy dostosować jedną toaletę damską do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.4. W ramach prac remontowych prowadzone będą następujące roboty: - wymiany posadzek - częściowe wymiany podłóg - wykończenia ścian, sufitów - wymiany drzwi - wymiany instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami - wymiany instalacji wod-kan wraz z armaturą i białym montażem - rozmieszczenie elementów wyposażenia. 5. Powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń: 1) TOALETY W PIWNICY (x1) a) pomieszczenie gospodarcze - 2,29 m2, b) toaleta damska - 3,14 m2, c) toaleta męska - 6,05 m2. 2) TOALETY KONDYGNACJE POWTARZALNE WRAZ Z TOALETAMI DLA NAUCZYCIELI I POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI (x1) a) toaleta męska - 15,81 m2, b) toaleta damska - 16,27 m2. 3) ZESPÓŁ PRZEBIERALNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ (x1) a) wc męska - 11,04 m2, b) szatnia 1 - 26,28 m2, c) szatnia 2 - 27,40 m2, d) wc damska - 5,91 m2. Łączna powierzchnia remontowanych pomieszczeń: - 114,19 m2 6. Remont pomieszczeń należy poprzedzić pracami przygotowawczymi. Należy je przeprowadzić wg poniższego zakresu i kolejności: 1) demontaż elementów wyposażenia,2) demontaż drzwi, 3) demontaż oświetlenia i instalacji elektrycznej,4) wymiana instalacji wod-kan wraz z kompletną wymianą pionów,5) skucie/usunięcie wierzchniej warstwy posadzkowej we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem, 6) skucie/usunięcie wszystkich warstw podłogowych, 7) wykonanie przebić i zamurowani, 8) równanie tynków gładzią gipsową, 9) skucie płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych,10) demontaż osłon grzejników. 7. Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń należy: 1) wykonać posadzki w pomieszczeniach łazienek,2) wykonać podłogi w pomieszczeniach łazienek,3) przygotować otwory pod wymianę drzwi z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, 4) wykonać nowe obwody i podejścia instalacji elektrycznej,5) wykonać tynki, 6) wykonać i przerobić obudowy z płyt gk, 7) przygotować ściany do malowania, 8) przygotować posadzkę zalewając ją wylewką elastyczną na krytyczne podłoża, 9) wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z technologią, 10) osadzić drzwi, 11) pomalować ściany, 12) zamontować obudowy grzejników i ścienne wieszaki haczykowe, 13) osadzić nowe kratki wentylacyjne na wszystkich przewodach wentylacji grawitacyjnej.Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi. Wszystkie roboty remontowe i budowlane należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich praw i norm. 8. POSADZKA W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH : 1) gr. wg stanu ist., 2) posadzka samopoziomująca – 0-2 cm. 3) elastyczna folia w płynie – 0,2 cm, 4) gres na zaprawie klejowej – 1 cm, 5) WARSTWY WYKOŃCZENIOWE: płytki gresowe 50x50cm, gr 8 mm ciemno-szara, naturalna.Wszystkie połączenia nowych posadzek z posadzką istniejącą należy wykonać w sposób bezprogowy. Jeżeli na skutek przeprowadzonych prac nastąpi różnica wysokości, należy zastosować maskującą, aluminiową listwę progową. 9. Farby: 1) wodorozcieńczalna, półmatowa farba lateksowa wysokiej jakości; tworzy półmatowe, zmywalne wykończenie; farba nie żółknie z upływem czasu; kolor biały, grafitowy, 2) emalia alkidowa ogólnego przeznaczenia, (ściany w przebieralniach do wysokości 247 cm linii okien).W pomieszczeniach przebieralni, elementy instalacji takie jak kable i przewody puszki ( z wyłączeniem opraw oświetleniowych i ocynkowanych przewodów wentylacji) należy pomalować w kolorze ściany i sufitu w zależności od miejsca występowania. 10. Obudowy z płyt g-k na podkonstrukcji systemowej, malowane farbą w kolorze ściany. Sufit z płyt g-k na podkonstrukcji systemowej, malowany farbą w kolorze białym. Płytki ceramiczne ścienne do akceptacji Zamawiającego. Lustro bezbarwne hartowane i laminowane. Drzwi i opaski drzwiowe - kolor: jasno szary.11. Oświetlenie ledowe. Oświetlenie awaryjne: W obiekcie przewiduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie to przewidziano w: ciągach komunikacyjnych zapewniających ewakuację, w pomieszczeniach bez światła dziennego (wc). Przewiduje się natężenie oświetlenia wzdłuż linii środkowej drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1Lx. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano tak aby znajdowały się w odległości do 2m od urządzeń ppoż. ( hydranty, itd.), zapewniające minimalne natężenia oświetlenia na tych urządzeniach 5Lx. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych musi osiągnąć 50% wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5s i wymagane natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Oświetlenie awaryjne musi spełniać wymagania: PN-EN 1838/2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego”. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą we własne źródła zasilania (minimum 1 godziny świecenia, baterie akumulatorów indywidualne). Inwertery przewiduje się z autotestem. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać jak instalacje oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Do wszystkich punktów elektrycznych należy poprowadzić nowe obwody elektryczne.12. Instalacja wod – kan: Demontaż istniejącej instalacji obejmuje: 1) demontaż istniejących przyborów i armatury 2) demontaż przewodu wody prowadzonych do misek ustępowych, pisuarów i umywalek i wpustów posadzkowych 3) demontaż przewodów i pionów kanalizacji 4) demontaż pionów instalacji wodociągowej Instalacja wody Instalacja wody prowadzona będzie w systemie trójnikowym, dwu rurowym z rur PE-Xa Rautitan flex f-my Rehau, lub rur KAN-therm PP lub równoważnymi. Rozprowadzenie w warstwach sufitowych lub w ścianach w systemie trójnikowym z rur j. w. Kształtki podlegające zabetonowaniu zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem betonu owijając je folią. Podejścia do przyborów w bruzdach ściennych w izolacji. Na odgałęzieniach od poziomu do węzła sanitarnego zabudować zawory kulowe odcinające. Projektowane umywalki z bateriami stojącymi należy podłączyć za pomocą przewodów giętkich z ćwierć obrotowymi zaworami odcinającymi. Przewody układać ze spadkiem min 0,3 % w kierunku przeciwnym do przepływu wody i mocować do przegród budowlanych przy pomocy uchwytów przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex typ FRZ lub równoważnej. Grubość izolacji : 6 mm –przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem i w stropie podwieszanym. 13. Kanalizacja sanitarna: W ramach remontu projektuje się przybory sanitarne, miski ustępowe, pisuary i umywalki należy podłączyć do pionów kanalizacyjnych po ich całkowitej wymianie. Wpusty ściekowe należy podłączyć do wymienianych pionów kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do istniejących końcówek. Podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek PCV i PP produkowanych przez Wavin lub równoważnym. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jej szczelność zgodnie z normą PN-81/B10700.01. Uwaga: - Organizację robót instalacyjnych wykonawca winien ustalić w porozumieniu z administratorem budynku. 14. Zamawiający dopuszcza zmiany materiału na inny pod warunkiem zachowania parametrów użytkowych niezbędnych przy zastosowaniu w konkretnych uwarunkowaniach. 1) ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 08.09.2016 r. z późn. zm.)2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).15. W przypadku, gdy w dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych.16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia realizacji. 17. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z następującymi aktami prawnymi:1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U.2021, poz. 779), 4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881), 5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz.U.2019.0.1065), 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2021 poz. 1686 ze zm.),

RZP.271.23.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45210000, 45231300, 45310000, 45330000, 45400000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012256 2022-07-30
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę firmie malowanie wnętrz - Grudziądz Witam, Zlecę firmie malowanie wnętrz. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie Grudziądza. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoni...
9015756 2022-07-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace glazurnicze w szpitalu - Jarocin Zlecę prace glazurnicze w szpitalu Inwestycja na terenie Jarocina, szpital. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia.
9015775 2022-07-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace glazurnicze w szkole - Gołotczyzna W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję firmy glazurniczej. Miejsce realizacji- Gołotczyzna, szkoła. Rozpoczęcie prac możliwe pra...
8964983 2022-08-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę montaż zbrojenia stropu o powierzchni 1000m2 Zapewniamy elastyczne podejście do płatności tj. możliwość szybkich przelewów po wykonaniu ustalonego etapu prac bez koniecznośc...
8974492 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Malowanie i szpachlowanie szpalet po wymianie okien - 2 okna Zlecę szpachlowanie z malowaniem szpalet po wymianie okien. Malowanie na kolor biały. Aktualny stan szpalet widoczny na zdjęc...
8984253 2022-08-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Remont balkonu Zlecę wykonanie remontu balkonu w domu jednorodzinnym w DG Strzemieszycach. Praca polega na naprawie ubytków, osadzeniu okapników, ewentualnie położenie glazury. Balkon ...
8990345 2022-08-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** remont kuchni Zlecę remont niewielkiej kuchni na Rakowcu: - malowanie - ułożenie ok. 6 m kw. posadzki (gres) - ułożenie ok. 5 m kw. glazury - przeróbka instalacji kan-wod i elekt...
9003505 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Tynki cementowo wapienne Zlecę wykonanie tynków cementowo wapiennych. Ściany 600m2. W tym 400m2 cegła, 200m2 silikat.11 okien
9003553 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** naprawa posadzki przemysłowej Zlecę naprawe posadzki przemysłowej
9009958 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace murarskie w kamionkach koło Kórnika