Przetarg 8671243 - 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania...

   
Analizuj Zamówienie 8671243 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-25
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - w
ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021.2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na stworzeniu miejsca integracji społecznej – punkt spotkań sąsiedzkich wraz z placem zabaw zgodnie z Projektem Wykonawczym: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa „Nasze Marzenie – plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku” wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na dopuszczenia do użytkowania obiektu.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 1) likwidacja chwastowiska w obrębie inwestycji,2) usunięcie kolidujących z koncepcją inwestycji drzew i krzewów,3) wykonanie ciągów komunikacyjnych,4) zamontowanie w terenie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw,5) wyposażenie terenu w małą architekturę – ławki (5 szt.), kosze na śmieci (4 szt.) oraz stojaki rowerowe (3 szt.),6) wykonanie ogrodu deszczowego retencjonującego wody opadowe,7) uporządkowanie zieleni, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zastępcze,8) uzyska w przypadku zaistnienia obowiązku w świetle mających zastosowanie przepisów prawa pozwolenie na użytkowanie lub dokument potwierdzający brak zgłoszenia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania.4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 5. Uwaga zakres rzeczowy zadania został ograniczony w stosunku do pierwotnej zawartości dokumentacji projektowej.1) Zakresem realizacji nie są objęte roboty związane z wykonaniem oświetlenia solarnego.2) Z zakresu realizacji wyłączono budowę altany wraz ze stołem i ławami (element nr 2 zagospodarowania terenu).3) Zrezygnowano z montażu urządzenia zabawowego – zestaw ze ścianką (element E).

17/BZP-U.510.13/2022/TK


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00055647/01 z dnia: 2022-02-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-14 12:00
Po zmianie:
2022-02-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-14 12:10
Po zmianie:
2022-02-17 12:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-15
Po zmianie:
2022-03-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00057514/01 z dnia: 2022-02-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą:
154
Po zmianie:
217
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Udostępnienie zasobów (korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych).
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 1), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Zapis ppkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1)–3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści
ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym
ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Po zmianie:
1. Udostępnienie zasobów (korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych).
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ppkt 1), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Zapis ppkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1)–3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
3. Termin wykonania zamówienia
1) Termin zakończenia robót: 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
2) Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 31 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do formularza treści ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto w SWZ, dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-17 12:00
Po zmianie:
2022-02-25 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-17 12:10
Po zmianie:
2022-02-25 12:10
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-18
Po zmianie:
2022-03-26
branża Drogownictwo, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt terenu zielonego, nadzór, kosztorys, przegląd, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45111200, 45111291, 45112700, 45112723, 45233140, 77300000, 77310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt terenu zielonego , nadzór, kosztorys, przegląd , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9722346 2023-06-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY TRZCINICA Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Smardze na odcinku od km 0+039 do 0+240,74 na działce nr. 3437. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:- roboty przygotowawcze,- rob...
9725842 2023-06-21
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU Przedmiotem zamówienia jest:„Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr P 1551R Majdan Sieniawski - Pawłowa”Zakres robót obejmuje:1. Droga powiatowej Nr P 1551R Majdan Sieniawski - Pa...
9719417 2023-06-22
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** zlecę wykonianie dwóch podjazdów i dwóch taraców Zlecę wykonanie dwóch podjazdów i dwóch tarasów.Szczegóły pod nr
9726461 2023-06-22
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie schodów z kostki brukowej betonowej przy budynku Kortosfery .2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumen...
9721842 2023-06-22
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY „Zaprojektowanie i budowa obiektu „Strefa Sportu w Parku Górczewska” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa strefy sportu składającej się z ogrodzonego, piaszczy...
9725864 2023-06-27
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU Przebudowa i remont DK72 w m. Turek z podziałem na części: Część I i Część II Część 1: Część I: Przebudowa DK 72 od km 28+631 do km 29+340 z rozbudową skrzyżowania wraz z b...
9722404 2023-06-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Roboty budowlane polegające na modernizacji istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami Przedmiotem zamówienia jest wyko...
9624010 2023-06-30
godz. 11:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny”. Numer referencyjny: 51/BZP-U.500.4/2023/MD „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny”. 1. Przedmiotem zamówienia jest realiza...
9533434 2023-06-30
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1. Numer referencyjny: WZP.271.1.2023.E Przedmiotem inwestyc...
9536468 2023-07-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOLBROM Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec - Zarzecze do DW 783 w km od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze” – projektuj i buduj 1. Przedmiote...