Przetarg 10631666 - 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Bukowej w...

   
Analizuj Zamówienie 10631666 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-19
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Bukowej w LegionowieZakres robót budowlanych a) przygotowanie terenu inwestycji, r
oboty rozbiórkowe b) wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu c) budowa zjazdów indywidualnych do posesji d) budowa chodnika z kostki betonowej e) wykonanie odwodnienia f) humusowanie i obsianie poboczy trawą g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego h) Szczegółowy opis urządzeń opisuje projekt budowlano-wykonawczy stanowiący integralną część umowy. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową wielobranżową 2) przedmiarem robót 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 4) projektem stałej i czasowej organizacji ruchu Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie oświetlenia ulicznego.

Rz.271.18.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00390475/01 z dnia: 2024-07-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-04 12:30
Po zmianie:
2024-07-08 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-04 13:00
Po zmianie:
2024-07-08 13:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45111291, 45112000, 45233140, 45233222, 45233290
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10528335 2024-08-01
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie docelowych miejsc parkingowych na potrzeby Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przy ul. Metalowców 4a Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego parkingu na podstawie dokumentacji pr...
10661831 2024-08-02
godz. 09:00
Małopolskie Rozbudowa cmentarza komunalnego w Myślenicach wraz z kolumbarium – etap I Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego w MyślenicachRozbudowa ma na celu st...
10683297 2024-08-02
godz. 09:00
Dolnośląskie Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach krytej pływalni i boiska sportowego w Kamiennej Górze (3) Część 1: Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest przebudowa i termo...
10672435 2024-08-05
godz. 08:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo” Zgodnie z wnioskiem, złożonym przez G...
10634554 2024-08-06
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Rozprza” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentac...
10685566 2024-08-12
godz. 10:00
Śląskie Rozwój uzbrojenia w infrastrukturę drogową, techniczną i wodno-kanalizacyjną terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar "A" w Zawierciu w ramach 6 części. Przedmi...
10684533 2024-08-19
godz. 08:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zabytkowe cmentarze na terenie gminy Przemków – wykonanie i remont ogrodzeń i alejek głównych”. Przedmiot umowy obejmuje remont...
10677258 2024-08-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka”.W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca w...
10676254 2024-08-26
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Gminy Stalowa Wola.2. W ramach zamówienia należy wykonać dwa etapy:1) Etap I: - Wykona...
10673347 2024-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych” obejmującego budowę dróg gminnych wraz z oświetleni...