Przetarg 8914245 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ul....

   
Analizuj Zamówienie 8914245 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej”.2. Zakres rob
t obejmuje:1) Branże drogową, w tym: a) Roboty ziemne: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.10 cm oraz z kruszywa łamanego gr. 35 cm - 735,52m²; Wykonanie koryta na poszerzenie jezdni ok. 50 cm głębokości - 740,06m²; Wykonanie koryta na poszerzenie chodników ok. 95 cm głębokości - 109,70m²; Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1.108,51m²; Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR>20% gr.40 cm - 849,76 m²; Podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>60% gr.24 cm - 849,76 m²; Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 gr.20 cm - 849,76 m²;b) Obramowanie jezdni: Krawężniki betonowe wystające o wym 20x30cm na podsypce cementowo- piaskowej - 342,70 mb; Krawężniki betonowe wtopione o wym 20x22cm na podsypce cementowo- piaskowej - 143,00 mb; Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej - 96,60 mb;c) Nawierzchnie: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kolor szary - 740,06 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - 113,68 m².2) Branże sanitarną – kanalizacja deszczowa, w tym:a) Roboty ziemne: Roboty ziemne wyk,. koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku do 10 km - 366,692 m3; Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych - 762,00 m2; Demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń dla kabli elektrycznych - 2 kpl; Demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń dla rurociągów i kanałów - 17 kpl; Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - 184,837 m3; Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem – izolacja żużlem - 181,855 m3;b) Roboty montażowe: Kanały z rur PVC o śr. zewn.160mm łączone na wcisk - 24,00 mb; Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200mm łączone na wcisk - 59,00 mb; Kanały z rur PVC o śr. zewn. 250mm łączone na wcisk - 167,00 mb; Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000mm - 1 szt; Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 800mm - 12 szt; Studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500mm z osadnikiem i syfonem - 14 szt;c) Roboty pozostałe: Próba szczelności kanałów rurowych - 254,00 mb; Inspekcja tv wybudowanych kanałów - 254,00 mb; Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych zaworów wodociągu i gazu - 5 szt.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej swz).3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SWZ wzór umowy.4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.1) Tam, gdzie w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, pzp Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,f) standardów emisyjnych, oraz pod warunkiem udowodnienia przez wykonawcę zgodnie z art. 101 ust. 5 lub 6 ustawy Pzp.2) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.(…)3) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne, aprobaty lub certyfikaty do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z dokumentacją projektową. 4) Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram będzie wymagał akceptacji Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kosztorysowych realizacji poszczególnych obiektów wchodzących w skład zadania. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych tj. stawki robocizny, kosztów pośrednich i zysku wraz z zestawieniem RMS6) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowo-kosztorysowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania (poza robotami ujawnionymi w trakcie ich wykonywania, nieobjętymi zamówieniem podstawowym lub robotami zamiennymi), a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych w SWZ.7) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kierownika robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót.6. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (tj. wykonanie nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania docelowego) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.8. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. Inwestycja obejmuje budowę zjazdów o zmiennej szerokości. Zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu do ich budowy krawężnika najazdowego ułatwi to poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Ruch pieszych w tej lokalizacji nie jest unormowany i odbywa się całą szerokością jezdni oraz poboczami.

WIZP.271.44.2022.ED


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00188546/01 z dnia: 2022-06-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia? Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 34922100, 44113600, 45100000, 45111000, 45111200, 45111300, 45112200, 45231300, 45233000, 45233124, 45233253, 45233300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9017407 2022-07-19
godz. 10:00
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Remont dróg i placów w kompleksie poligonowym Toruń RB/37/12WOG/2022
9019366 2022-07-19
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VICTORIA W KRAKOWIE Remont alejek asfaltowych os. Niepodległości
8996661 2022-07-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie 1. 1.Zamówienie obejmuje budowę drogi ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 287047P oraz 287001P w Krzyszczewie...
9019054 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY CHOSZCZNO Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich n...
9014269 2022-07-22
godz. 09:25
URZĄD MIASTA TRZEBIATÓW „Remont kapitalny zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów” 1. Zadanie inwestycyjne dotyczy remontu zabytkowego mostu drogowego przywracającego pierwotny stan tec...
8932052 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Dzień dobry, zlecę ułożenie kostki brukowej wokół domu.
8944797 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace brukarskie Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania terenu (nawierzchnie dróg, chodników z kostki betonowej), ułożenie krawężników i obrzeży betonowych. Praca w Karpaczu od ...
9002404 2022-07-29
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Maz. – Nowa Wieś oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 polegająca na: rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów inżynierskich w km...
8999043 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulic Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: SIM/ZP/P/28/2022 Wykonanie infrastruktury Przystanku Szc...
9014745 2022-08-09
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+005 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178, L=4,627 km+6,466 km=11,093 km - nr postępowania 094/22 Numer referencyjny: 094/22 1. Przedmiotem zam...