Przetarg 10622969 - 1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa ogrodzenia przy...

   
Analizuj Zamówienie 10622969 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-14
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa ogrodzenia przy Pałacu Stawiarskich i Zabytkowym Parku w Jedliczu”2. Szczegółowy opis
elementów przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ. 3. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów(wraz z ofertą), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.4. Opisując przedmiot zamówienia w załączonym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu do każdego zamieszczonego takiego opisu towarzyszą wyrazy "lub równoważne”. 5. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża ogrodzenia
kody CPV 34928200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ogrodzenia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10675974 2024-07-16
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie wzdłuż ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego.
10625765 2024-07-17
godz. 10:00
Podkarpackie przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich pn.: Prace, remontowo konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw Świętej Trójcy w Babicach Inwestycja jest dofinansowa...
10635858 2024-07-19
godz. 09:45
Mazowieckie Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia wraz z ogrodzeniem przy zabytkowym Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie - ogrodzenie kościoła
10638807 2024-07-21
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza przykościelnego w Łukowej -w trybie zaprojektuj i wybuduj.
10668814 2024-07-22
godz. 00:00
Mazowieckie wykonanie ogrodzenia z siatki, wraz z bramą w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Raciborowicach -Montaż bramy wjazdowej (1 szt.)
10667602 2024-07-22
godz. 15:00
Śląskie Remont elewacji wschodniej oraz remont częściowego ogrodzenia od strony ul. Gen. Sikorskiego budynku szkoły Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej - ...
10664903 2024-07-25
godz. 09:00
Podkarpackie Remont bramy i ogrodzenia terenu – RDW Jarosław. Przedmiot zamówienia obejmuje remont bramy i ogrodzenia terenu RDW Jarosław w tym:- demontaż starego ogrodzenia - montaż nowej bramy ...
10675251 2024-07-25
godz. 09:00
Mazowieckie Modernizacja ogrodzenia terenu OZG Opole oraz Gazowni Opole od ul. Armii Krajowej 2 i 2A wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
10678600 2024-07-26
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie FirlejZamówienie jest finansowane ze środków Rządo...
10685742 2024-08-12
godz. 12:00
Lubelskie Renowacja ogrodzenia cmentarza parafialnego należącego do Parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Choroszczynce, prowadzonym w formie zapytania ofertowego.