Przetarg 8426787 - 1) Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej...

   
Analizuj Zamówienie 8426787 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
1) Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”.2) Szczegóło
wy zakres przedmiotu umowy został określony w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ oraz w SST stanowiących załącznik nr 10b do SWZ. 3) Zamawiający przekazuje również przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10a do SWZ). Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.4) Jeśli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach jakościowych i cechach użytkowych. 5) Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.6) Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.7) Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą.8) Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, nie dłuższego niż 84 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.10) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

ZW.271.30.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8454395 2021-10-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY SUŁKOWICE 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy zalewie w Sułkowicach.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac zawartych w przedmiarz...
8451864 2021-10-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni w rejonie budynku 6a/7a na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w G...
8456319 2021-10-27
godz. 11:00
URZĄD GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI Remont drogi gminnej ul. Słonecznej nr 440752K w km 0+000 do 0+452,00 /w km 0+226,68; Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do km 0+066,5; Sięgacz nr 2 od km 0+000 do 0+052,50 w Makowie Podhalańskim. ...
8459643 2021-10-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY CIECHOCIN Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świętosław, Ciechocin i Elgiszewo Przedmiotem zamówienia jest:- Przebudowa drogi gminnej nr 110441C w miejscowości Świętosław. Stan istniejący drogi:...
8459723 2021-10-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Ślesinie Przedmiot zamówienia stanowi: przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Ślesinie o długości 1253 m. W zakres opracowania wchodzi także odtworz...
8458687 2021-10-28
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZADZIM Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeżew, obręb ew. PGR Jeżew, gm. Zadzim Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi w miejscowości Jeżew PGR o długości 1590 mb. Droga położona jest na dzi...
8460523 2021-10-29
godz. 08:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 – Etap I (dł. 958,...
8458820 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD GMINY NAGŁOWICE " PRZEBUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH" Część 1: Część1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno w km 0+000 do km 0+300 na dz. n...
8456101 2021-11-03
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO LUBSKO Bieżące utrzymanie, konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubsko w 2021 r. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.Przedmiotem konserwacji jest droga gruntowa usytuowana w leśni...
8457251 2021-11-12
godz. 09:00
URZĄD GMINY KURYŁÓWKA Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr 198/2,163 w miejscowości Słoboda w km 0+394 – 0+980 1. Określenie przedmiotu zamówienia.1.1. Przedmiotem postępowania jest Remont drog...