Zlecenie 8890504 - 1. Przedmiotem Zamówienia jest: Prefabrykacja, dostawa i...

   
Zamówienie 8890504 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-09
przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem Zamówienia jest: Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla budynków B2, B4 i B5 wraz z robotami
towarzyszącymi w ramach projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta – Europejskiego Centrum badań Klinicznych, Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka PAKIET NR 018 | PAKIET B2PB(59) B45PB(13) | KONSTRUKCJA STAL | 2022 | 05. Miejsce realizacji: Sopot. 2. Na Przedmiot Zamówienia składa się: a) Dostawa i montaż konstrukcji stalowych daszków nad wejściem głównym dla budynków B2/ B4/ B5 b) Dostawa i montaż konstrukcji stalowych balkonów w budynkach B4 i B5 c) Dostawa i montaż konstrukcji stalowych pod elewacje dla budynków B2/ B4/ B5 d) Dostawa i montaż konstrukcji stalowej antresoli w budynku B5 e) Dostawa i montaż konstrukcji łącznika między Budynkami B1 i B2 f) Dostawa i montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na budynku B4 Jeśli dla realizacji Przedmiotu Zamówienia i osiągnięcia celu, któremu ma on służyć, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, lub konieczne będzie uzyskanie jakichkolwiek pozwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i prace oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający, jeżeli będzie taka konieczność, udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 3. Przedmiot Zamówienia obejmuje również roboty towarzyszące oraz prace pomocnicze, w szczególności np.: związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami towarzyszącymi, zabezpieczającymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem, sprzątaniem Przedmiotu Zamówienia, pomiarami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowej, próbami, sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym, wywozem i utylizacją własnych odpadów bez ich gromadzenia na terenie budowy, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach w tym popołudniowych, nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje, podpisze Umowy na dostawę mediów i innych usług niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz pokryje koszty ich podłączenia oraz zużycia. W przypadku konieczności opracowania niezbędnych projektów czy też uzgodnień z gestorami sieci Wykonawca wykona te uzgodnienia we własnym zakresie i pokryje koszt niezbędnych opracowań czy też uzgodnień. Wykonawca we własnym zakresie rozprowadzi media na terenie budowy i będzie ponosił koszty utrzymania infrastruktury technicznej oraz będzie utrzymywał ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości. Powyższe zapisy dotyczą także mediów i usług dostępnych na Placu Budowy. 4. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia określa treść Zapytania wraz z załącznikami, w tym w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania. Bezwzględnym warunkiem dostępu do Załącznika nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacji Wykonawczej jest podpisanie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 5. Przedmiar robót dołączony do Zapytania, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca. 6. Informacje dotyczące Przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. 7. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z całością Dokumentacji Projektowej, w szczególności z wszystkimi projektami branżowymi oraz pozostałymi dokumentami, w których znajdują się uszczegółowienia Przedmiotu Zamówienia. 8. Jeśli gdziekolwiek w opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, sprzętu czy też rozwiązań technologicznych, Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych równoważnych opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach Przedmiotu Zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszać zasad konkurencyjności, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowe, techniczne oraz technologiczne Zamawiającego. W przypadku materiałów, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych, których znaki towarowe podano w opisie Przedmiotu Zamówienia poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych, których parametry techniczne, jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowana przez Zamawiającego. Materiały, sprzęt oraz rozwiązania technologiczne równoważne nie mogą w szczególności powodować konieczności zmian w jakimkolwiek innym obszarze objętym Dokumentacją Projektową, związaną z realizacją całego przedsięwzięcia Zamawiającego. 9. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, sprzęt, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce zgodnie z odrębnymi przepisami reagującymi te kwestie. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Wszelkie dokumenty dostarczane przez Wykonawcę będą w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 10. Należy przyjąć wysoki standard wykonania robót. 11. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji dołączonej do Zapytania i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego Postępowania, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 13. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną. Termin wizji lokalnej zostanie wyznaczony dwukrotnie przez Zamawiającego w czasie ważności Postępowania ofertowego. a) termin I wizji lokalnej: 20/05/2022, godzina 10:00, Sopot, ul. Polna 64, b) termin II wizji lokalnej 27/05/2022, godzina 14:00, Sopot, ul. Polna 64 W trakcie wizji lokalnej Wykonawcę obowiązuje pełny ubiór BHP – hełm, kamizelka, buty robocze. 14. Zamawiający wymaga gwarancji na Przedmiot Zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów Umownych regulujących te kwestie. 15. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: kompleksowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie do 15/12/2022.
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża konstrukcje inne
kody CPV 45200000, 45223210, 45262400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: konstrukcje inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012178 2022-07-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace ciesielskie i zbrojarskie Opis Zlecę wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich na terenie Świnoujścia Warszowa. Do wykonania zbrojenie wraz z deskowaniem płyty fundamentowej, ścian,...
9012191 2022-07-07
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę spawanie rurociągów Opis Zlecę spawanie i montaż rurociągów z stali kwasoodpornej. Metoda spawania TIG 141. Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz. Poszukiwane ekipy lub osob...
9021276 2022-07-08
godz. 12:00
COGNOR S.A. ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH 113248 / PILNE! naprawa konstrukcji stalowej pola remontowego wciągnika Q=3t na stalowni w Gliwicach
8992262 2022-07-10
godz. 12:00
LUVENA S.A.W LUBONIU Przebudowa galerii transportu fosforytów 1-519 na terenie zakładu Luvena S.A. w Luboniu
9011419 2022-07-11
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Wykonanie i montaż wiaty wolnostojącej służącej jako zadaszenie dla osób oczekujących do Punktu Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) na terenie siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddzia...
9019055 2022-07-11
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU Remont i modernizacja bloku sportowego - trybuny Trybuna hali sportowej ZP/1/2022
9016567 2022-07-19
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘTRZYN „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem.” 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej nad jeziorkiem w Kętrzynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Przedmiot zam...
9007979 2022-07-21
godz. 10:00
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn.: „Budowa czterech sztuk silosów magazynowych na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie i niezbędną częścio...
9005467 2022-07-29
godz. 15:00
NORTHVOLT POLAND SP. Z O.O. W związku z realizacją projektu „Innowacyjny średnionapięciowy magazyn energii o dużej pojemności, o najniższym na rynku śladzie węglowym, wraz z technologią testowania w automat...
8974537 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** schody Zlecę wykonanie schodów drewnianych z balustradą wraz z montażem na konstrukcji metalowej która już jest zamontowana.Schodów jest 12 wraz z podstopnicami o wymiarach 900x300 i...