Przetarg 8324009 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku do...

   
Analizuj Zamówienie 8324009 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-11
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - I/Gniezno.
1.1.Charakterystyka obiektu:

Lokalizacja: Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gnieźnie przy ul. Sienkiewicza 4. Jest to obiekt czynny, będący stale w eksploatacji.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Liczba kondygnacji - 4
Powierzchnia działki – 0,3544 ha
Powierzchnia użytkowa – 3 194,78 m2
Kubatura – 14 511 m3
Wysokość - budynek w najwyższej części ma ok.17,80 m
Wyjścia ewakuacyjne - 2 z poziomu parteru:
- z holu głównego od strony ul. Sienkiewicza
- z klatki schodowej K2 na parking pracowniczy na tyłach budynku.
Konstrukcja budynku i jej charakterystyka pożarowa:
Budynek sklasyfikowany jest jako SW budynek użyteczności publicznej i spełnia wymagania odporności ogniowej klasy B.
Konstrukcja budynku:
- główna konstrukcja nośna: fundamenty- belki, stopy, ławy fundamentowe żelbetowe, płyty fundamentowe betonowe zbrojone pod szyb windy i pod urządzenia grzewcze, ściany fundamentowe murowane z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej;
- ściany zewnętrzne: z gazobetonu 600 na zaprawie cementowo - wapiennej ocieplone styropianem i otynkowane;
- ściany wewnętrzne: ściany działowe murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej oraz ściany działowe z płyt kartonowo - gipsowych na profilach systemowych;
- stropy: żelbetowe monolityczne;
- przykrycie dachu: kryty blachą dachówkową imitującą dachówkę ceramiczną i nad wykuszami w elewacji frontowej kryty papą zgrzewalną;
- biegi schodowe i spoczniki: żelbetowe monolityczne.
Klasa odporności pożarowej budynku -B
Klasa odporności ogniowej elementów budynku:
- Główna konstrukcja nośna - REI 120
- Konstrukcja dachu - R30
- Strop - REI60
- Ściana zewnętrzna - EI60
- Ściana wewnętrzna - EI30
- Przykrycie dachu - RE30
Podział na strefy pożarowe .
W budynku ustanowiono trzy strefy pożarowe:
- strefa pożarowa nr 1: to cały czterokondygnacyjny budynek o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 3.247m2,
- strefa pożarowa nr 2 – to pokoje gościnne – powierzchni 93m2,
- strefa pożarowa nr 3 - to pomieszczenie garażowe, o powierzchni wewnętrznej – 35,8m2.
W ramach modernizacji budynku w zakresie ppoż. wydzielono klatki pożarowe w klasie obudowy min REI 60 oraz zamknięto drzwiami w klasie EIS 30. Klatki zostaną wyposażone w zaprojektowany System Oddymiania Grawitacyjnego uruchamianego automatycznie z Systemu Sygnalizacji Pożaru, który obejmie w całości monitoringiem Obiekt z wyłączeniem pomieszczeń ściśle sanitarnych.
Na poziomie parteru zostanie dokonana zabudowa wydzielenia pożarowego „SOK” oraz szybu windy, które zostaną zamknięte drzwiami rozsuwanymi w klasie EI 30.
Otwór wentylacyjny stanowiący wentylacje szybu zostanie wyposażony w klapę odcinającą na wysokości poddasza.
Klasa odporności pożarowej budynku – klasa B
Ze względu na kwalifikację pożarową (budynek średnio wysoki zaliczony do kat. zagrożenia ludzi ZL III).
1.2. Zakres prac dostosowujących obiekt do przepisów p.poż.
- rearanżacja ścianek przy SOK,
- obudowa klatek schodowych i ich wydzielenie pod kątem ochrony p.poż i zabezpieczenia ewakuacji,
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. – SSP,
- wykonanie instalacji oddymiania i napowietrzania klatek schodowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wykonanie instalacji hydrantowej,
- montaż stolarki: okiennej,
- montaż stolarki drzwiowej (drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne, automatyczne).
Szczegółowe zestawienia i rysunki w projekcie branżowym.
1.3. Informacja dotycząca realizacji zadania.
1.3.1. Zamawiający zakłada realizację całości zadania w latach 2021 – 2022.
1.3.2. Wartość zafakturowanych robót w roku 2021 musi być zgodna z planem inwestycyjnym Zamawiającego na rok 2021 i nie może przekroczyć kwoty 265 203,00 zł netto.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych zostały opisane w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarach oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej w zakresie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ (Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary).

540000/271/106/2021-ZAP


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00161788/01 z dnia: 2021-08-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-30 10:00
Po zmianie:
2021-09-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-30 10:30
Po zmianie:
2021-09-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-09-28
Po zmianie:
2021-10-05UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00167033/01 z dnia: 2021-09-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-06 10:00
Po zmianie:
2021-09-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-06 10:30
Po zmianie:
2021-09-16 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-05
Po zmianie:
2021-10-15
branża Budowlana - obiekty, Ochrona
podbranża obiekty użyteczności publicznej, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45000000, 45311000, 45316000, 45343000, 45343200, 45421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się