Przetarg 8623527 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do...

   
Analizuj Zamówienie 8623527 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-23
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wsparcia, instalacji i szkoleń n
a potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną oraz w Załączniku nr 7 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

AZP.274.59/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00007339/01 z dnia: 2022-01-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-10 10:00
Po zmianie:
2022-01-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-10 10:15
Po zmianie:
2022-01-17 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019258/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:15
Po zmianie:
2022-01-21 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00028897/01 z dnia: 2022-01-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 %
2) funkcjonalności – 40 %
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
Po zmianie:
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 60 %
2) funkcjonalności dodatkowe – 40 %
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie próbki oprogramowania i sprawdzeniu czy zaoferowane oprogramowanie posiada dodatkowe funkcjonalności zaoferowane w Formularzu Ofertowym. Próbka oprogramowania składana jest wraz z ofertą poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym adresu strony internetowej, pod którym dostępna będzie oferowana przez Wykonawcę wersja testowa oprogramowania. Szczegółowe wymagania dotyczące próbki oprogramowania zostały zawarte w załączniku nr 1A do SWZ.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:

Po zmianie:
Przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie posiada wymagane funkcjonalności obligatoryjne oraz zadeklarowane funkcjonalności dodatkowe zaoferowane w Formularzu Ofertowym. Próbka oprogramowania składana jest wraz z ofertą poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym adresu strony internetowej, pod którym dostępna będzie oferowana przez Wykonawcę wersja testowa oprogramowania. Szczegółowe wymagania dotyczące próbki oprogramowania zostały zawarte w załączniku nr 1A do SWZ.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) oferta sporządzona na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w oparciu o załącznik nr 1 do SWZ,
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie:
− Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
2) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 9; (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym za-kresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
c) pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wyko-nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (je-żeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
Po zmianie:
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) oferta sporządzona na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) przedmiotowy środek dowodowy w postaci próbki oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie posiada wymagane funkcjonalności obligatoryjne oraz zadeklarowane funkcjonalności dodatkowe zaoferowane w Formularzu Ofertowym
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XIV ust. 2 SWZ;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składają odrębnie:
− Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
2) Dowody dot. „samooczyszczenia” – w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody, o których mowa w rozdziale XIII ust. 9; (jeżeli dotyczy)
3) Pełnomocnictwo: (jeżeli dotyczy)
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym za-kresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
c) pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wyko-nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ; (je-żeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których mowa rozdziale XIII ust. 6, potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określający w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; (jeżeli dotyczy)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-21 10:00
Po zmianie:
2022-02-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-21 10:15
Po zmianie:
2022-02-02 10:15
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48900000, 72263000, 72611000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909908 2022-05-25
godz. 08:00
URZĄD MIASTA USTROŃ Zakup urządzeń, akcesoriów i oprogramowania w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu.
8905882 2022-05-25
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Klubu Senior+ w Sokółce. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Klubu Senior + w Sokółce, obejmująca:1/ Komputer przeno...
8914747 2022-05-25
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup aktualizacji do oprogramowania DevExpress Universal (16 sztuk) i DotUltimate Commercial (12 sztuk)
8910697 2022-05-25
godz. 23:59
POMELODY SP. Z O.O. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modułu wspierającego dzieci ze spektrum autyzmu w ramach aplikacji Pomelody Przedmiotem zamówienia jest: 1. Doradztwo oraz pomoc w pełnym wdrożeniu inn...
8915512 2022-05-26
godz. 00:00
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU System Informacji Prawnych
8898134 2022-05-26
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Odnowienie wsparcia dla oprogramowania RSA dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
8905912 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIELOWIEŚ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Przedmiotem zamówienia je...
8546009 2022-05-30
godz. 11:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZI Dostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Projekt zawód", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope...
8911600 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY MIRÓW Oprogramowanie - Narzędzie administratora sieci
8895820 2022-06-08
godz. 15:00
OPERATOR ARP SP. Z O.O. Zakup i wdrożenie programu do zarządzania Nieruchomościami