Przetarg 8845236 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w...

   
Analizuj Zamówienie 8845236 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-14
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w bu
dynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie i dostawę mebli zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,b) dostawę mebli biurowych, kuchennych i innych, a także sprzętu AGD do zabudowy i podłączenia sprzętu, c)montaż i ustawienie mebli oraz sprzętu AGD zgodnie z projektem i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, d)podłączenie sprzętu AGD wg opisu, e)przeszkolenie użytkowników w zakresie ergonomii pracy biurowej. 2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 5. Miejsce dostawy: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów.

TP/1/2022/UM


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00137117/01 z dnia: 2022-04-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00021756/06/P
Po zmianie:
2022/BZP 00021756/07/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawy”).
-W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
-Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
-Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wejścia w życie”.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przed zmianą:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1. ustawy PZP. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest
przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii
umowy spółki. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w Rozdziale VIII. pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
Po zmianie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1. ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII. pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:00
Po zmianie:
2022-05-12 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:05
Po zmianie:
2022-05-12 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-28
Po zmianie:
2022-06-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152039/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie i dostawę mebli zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
b) dostawę mebli biurowych, kuchennych i innych, a także sprzętu AGD do zabudowy i podłączenia sprzętu, c)montaż i ustawienie mebli oraz sprzętu AGD zgodnie z projektem i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, d)podłączenie sprzętu AGD wg opisu, e)przeszkolenie użytkowników w zakresie ergonomii pracy biurowej. 2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 5. Miejsce dostawy: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli w związku z pierwszym wyposażeniem Centrum Aktywności Społecznej w budynku przy Rynku 2 w Mikołowie w ramach przebudowy zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie i dostawę mebli zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
b) dostawę mebli biurowych, kuchennych i innych, a także sprzętu AGD do zabudowy i podłączenia sprzętu, c)montaż i ustawienie mebli oraz sprzętu AGD zgodnie z projektem i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, d)podłączenie sprzętu AGD wg opisu. 2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 5. Miejsce dostawy: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej jednej dostawy, montażu mebli i wyposażenia biurowego na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto każda.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jedną dostawę mebli i wyposażenia biurowego z montażem na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
1) oświadczenie Wykonawcy, że wymienione w opisie przedmiotu zamówienia meble będą zgodne z Polskimi Normami, będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia – zgodnie z złącznikiem nr 6 do SWZ.
2) następujące próbki:
a) próbki tkanin o wymiarze min. 10x10 cm w kolorystykach obejmujących co najmniej:
- 3 odcienie koloru zielonego,
- 2 odcienie koloru brązowego,
- 3 odcienie koloru szarego,
- 2 odcienie koloru pomarańczowego,
Kolory powinny nawiązywać do Systemu Informacji Miejskiej Miasta Mikołowa (dostępny pod adresem: https://mikolow.eu/sim/) oraz znaku graficznego Miasta Mikołowa (dostępny pod adresem: http://bip.mikolow.eu/?c=455) oraz innych wyszczególnionych w opisie.
o parametrach dla każdej z 4 grup materiałów:
- tkanina o składzie: 100% winyl, baza 100% poliester, o gramaturze min. 650 g/m2, o ścieralności nie gorszej niż 300 000 cykli Martindale według normy PN-EN ISO 12947 lub równoważnej. Tapicerka z barierą przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, odporna na krew, pot i urynę, posiada właściwości zmywalne łagodnymi środkami chemicznymi.
- tkanina o wyglądzie filcu, o składzie: 95 % wełna, 5 % poliamid (/-1%) o gramaturze min. 400g/m2, o parametrach nie gorszych niż, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale, pilling nie gorszy niż 4, odporność na światło nie mniej niż 5 według normy PN-EN ISO 105-B02 lub jej równoważnej.
- tkanina o składzie: 92% poliester, 8% acryl, o gramaturze 250 g/m2, ścieralności nie gorszej niż 150 000 cykli Martindale według normy PN-EN ISO 12947 lub równoważnej, odporność na pilling – 5, odporność na światło min. 6 według normy PN-EN ISO 105-B02, lub jej równoważnej.
- tkanina posiadająca apreturę wodną o składzie: 100 % poliester, gramaturze min. 402g/m2, o udokumentowanych parametrach technicznych nie gorszych niż: ścieralność 100 000 cykli Martindale według normy PN-EN ISO 12947 lub równoważna, odporność na światło minimum 5 według normy PN-EN ISO 105-B02 lub jej równoważnej.
b) próbki wiórowych płyt meblowych o parametrach nie gorszych niż: dwustronnie melaminowana, klasa higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, grubość 18-25 mm o wymiarze min. 10x10 cm, w kolorystykach obejmujących co najmniej kolory:
- wg próbnika Pfleiderer - R 38002 struktura VV (lub równoważne);
- wg próbnika Pfleiderer - U 12257(grafit) struktura MP (lub równoważne);
- wg próbnika Pfleiderer - R 30135 struktura NW (lub równoważne);
- wg próbnika Pfleiderer - W 10400(biała ) struktura VV (lub równoważne);
- wg próbnika Pfleiderer - R 20119 struktura LN (lub równoważne);
- wg próbnika Pfleiderer – S 62024 szary (lub równoważne).
Wymaga się, aby co najmniej próbka wg próbnika Pfleiderer - R 38002 struktura VV (lub równoważne) została oklejona techniką laserową.
Po zmianie:
Zamawiający odstępuje od wymagania przedmiotowych środków dowodowych
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
TAK
Po zmianie:
NIE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:
Oświadczenie oraz próbki wymienione w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:00
Po zmianie:
2022-06-01 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:05
Po zmianie:
2022-06-01 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00187542/01 z dnia: 2022-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.11.1. Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie Przed zmianą:
Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów
Po zmianie:
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-01 09:00
Po zmianie:
2022-06-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-01 09:05
Po zmianie:
2022-06-09 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-30
Po zmianie:
2022-07-08
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39110000, 39120000, 39130000, 39141000, 39156000, 45421153
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006784 2022-07-07
godz. 11:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE Dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Częstochowie i jego Terenowych Jednostek Organizacyjnych.
8998142 2022-07-08
godz. 09:00
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W KLUCZACH Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy Wykończenie przybudówki z windą w Zakładzie Aktywności Zawodowej filia Witów oraz przygotowanie dokumentacji, odwiert i montaż stud...
9023479 2022-07-09
godz. 09:00
ZURAD SP. Z O.O. Przedmiotem postępowania jest zebranie ofert na stoły warsztatowe Przedmiot postępowania stoły warsztatowe: 10 szt. nadbudowa: 10 szt. Opis postępowania: ​Przedmiotem postępowa...
9018452 2022-07-12
godz. 09:00
URZĄD GMINY RYŃSK Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do świetlicy w miejscowości Czystochleb w ramach realizacji operacji „Wyposażenie świetlicy w Czystochlebiu”....
9002972 2022-07-12
godz. 09:30
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 1) Przedmiotem zamówienia opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych i dostawę wyposażenia w pomieszczeniach jadali i kuchni, w formule zaprojektuj, wyb...
9021201 2022-07-12
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Dostawa sprzętu i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria przyszłości - wyposażenie dodatkowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. 2. Przedmiot zamówienia dotyczy asortyme...
8930912 2022-07-13
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim Numer referencyjny: 5/EFS/Z/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia pracowni dydak...
9005611 2022-07-26
godz. 09:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Dostawa mebli do wyposażenia lokali mieszkalnych przy ul. Czarnowiejskiej 103, ul. Staszczyka 3, ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-350/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-350/22 Dostawa m...
8955435 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** naprawa 4 krzeseł, wymiana tapicerki Mam do naprawy 4 krzesła, trzeba wymienic tapicerkę, posklejać lub skręcić, być może też trochę naprawić ubytki farby lub polakierowć,ale to...
8998994 2022-08-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Aranżacja recepcji centrum medycznego. ok 5 mkw. Styl elegancki / premium