Przetarg 8052788 - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa echokardiografu w...

   
Analizuj Zamówienie 8052788 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa echokardiografu w ramach projektu pt: „Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapo
bieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a”, umowa nr 2019/ABM/01/00026-00.2. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ:3. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich,b) był wyprodukowany po 1 sierpnia 2020 roku,c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,d) posiadał deklarację zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;e) Posiadał paszport techniczny.

GUM2021ZP0028
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33112340
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się