Przetarg 8321218 - 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Brzoskwiniowej...

   
Analizuj Zamówienie 8321218 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-10
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa ulicy Brzoskwiniowej w Białymstoku wraz z aktualizacją i opracowaniem dokumentacji proje
ktowej w zakresie:
Zaprojektowanie i wybudowanie linii oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z aktualizacją istniejącej dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie w celu budowy ulicy Brzoskwiniowej na odcinku od ulicy Dojlidy Górne do ulicy Milowej w zakresie budowy: Jezdni, zjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, chodników, sieci wodociągowej wraz z hydrantami, linii teletechnicznej, rozbiórki i budowy kablowej napowietrznej NN.
2. Zakres zamówienia obejmuje
1) Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji (dla każdego z zadań):
a) Projekt budowlany/ zgłoszeniowy – po 5 egz. każdy:
i. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
ii. Projekt architektoniczno budowlany
iii. Projekt techniczny,
b) Projekty wykonawcze branżowe - po 2 egz.,
c) Przedmiary robót - po 2 egz.,
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 1 egz.,
e) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 1 egz.,
f) Informacja BIOZ – 5 egz.,
g) Badania geotechniczne podłoża gruntowego – 1 egz.,
h) Wersja elektroniczna kompletnej dokumentacji projektowej wymieniona w lit. a-g opracowana w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) - płyta CD lub DVD – 1 szt.
2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej
4) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z:
a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapę poinwentaryzacyjną w 6 egz. (w tym 2 egz. w kolorze) z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej), oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
b) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji,
c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
d) wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy,
e) odbudową poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji,
f) niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi,
g) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,
h) kosztami zajęcia pasa drogowego,
i) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni,
j) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,
k) pielęgnacją trawników przez okres 2 lat od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek,
l) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:
• operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie geotechniczne gruntu itp.),
• załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, z rozbiciem na poszczególne pasy drogowe, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno Użytkowym, Dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SWZ.

ZDM-III.271.14.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00161023/01 z dnia: 2021-08-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-27 12:00
Po zmianie:
2021-09-03 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-27 12:30
Po zmianie:
2021-09-03 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00167965/01 z dnia: 2021-09-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-03 12:00
Po zmianie:
2021-09-08 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-03 12:30
Po zmianie:
2021-09-08 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00171969/01 z dnia: 2021-09-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-08 12:00
Po zmianie:
2021-09-10 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-08 12:30
Po zmianie:
2021-09-10 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00175564/01 z dnia: 2021-09-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-10 12:00
Po zmianie:
2021-09-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-10 12:30
Po zmianie:
2021-09-15 12:30
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża oświetlenie, projekt energoelektryczny
kody CPV 34928500, 45232130, 45233000, 45233120, 45233140, 45315200, 45315300, 45316110, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się