Przetarg 8929058 - 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na III...

   
Analizuj Zamówienie 8929058 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-25
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na III Parceli w Legionowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowani
e terenu, oczyszczenie, wyznaczenie miejsc posadowienia nowych elementów; 2) budowę nawierzchni bezpiecznej poliuretanowo - gumowej wylewanej; 3) budowę nawierzchni z gumowej maty przerostowej; 4) budowę nawierzchni z kostki betonowej; 5) montaż elementów zabawowych: a) zestaw huśtawek: 1x gniazdo, 1x deseczka, 1x kubełek dla malucha – 1kpl.; b) karuzela – 1szt.; c) sprężynowiec – 3szt.; d) zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami – 1 szt.; e) piaskownica zadaszona – 1szt.; 6) montaż obiektów małej architektury: a) ławka -3 szt.; b) kosz na śmieci -2 szt.; c) stojak rowerowy – 2szt.; d) tablica z regulaminem – 1 szt.; 7) budowę ogrodzenia z furtkami (2szt.); 8) zagospodarowanie zieleni (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu): a) nasadzenia drzew. Każde drzewo należy przymocować do 3 palików drewnianych za pomocą elastycznych taśm. b) nasadzenia krzewów liściastych; c) wykonanie rabaty (krzewy, byliny i trawy); d) założenie trawnika; 9) porządkowanie terenu po budowie; 10) roczna pielęgnacja posadzonych roślin; 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) projektem zagospodarowania terenu, 2) przedmiarem robót, 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR. 4. Zamawiający określa w § 25 SWZ wymagania (zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”zgodnie z cechami stosunku pracy wg Państwowej Inspekcji Pracy:- podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,- odpłatność wykonywanej pracy,- praca wykonywana jest osobiście przez pracownika,- powtarzalność czynności w określonych odcinkach czasowych,- ryzyko ekonomiczne, socjalne i gospodarcze procesu produkcyjnego,- praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. 5. Wykonawca jest zobowiązany na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do zapewnienia nie mniejszego niż 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Udział pojazdów, o którym mowa, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

Rz.271.15.2022
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 37535200, 43325000, 45000000, 45111200, 45112000, 45112710, 45112723, 45233200, 45233250, 45262210, 45262300, 77310000, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9020525 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZIELONKA Budowa skateparku w Zielonce 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w technologii betonowej – monolitycznej na terenie zielonym wraz z tzw. vert rampą, trasą wrotkową oraz e...
9019675 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY Przebudowa drogi gminnej Zabłoto, Piersno Część 1: Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej Zabłoto”- wykop koryta - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i mieszanki mineralno...
9009120 2022-07-27
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni w latach 2022-2024 Numer referencyjny: EZP.271.40.2022 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwa...
9002537 2022-07-28
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2022 roku - rejon I Numer referencyjny: NZ.2603.55.2022 Przedmiotem zamówienia jest koszenie nawierzchni trawiastyc...
9002540 2022-07-28
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych ulic miasta Radomia w 2022 roku - rejon VI Numer referencyjny: NZ.2603.57.2022 Przedmiotem zamówienia jest koszenie nawierzchni trawiasty...
8944865 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wjazdu z trylinki ok 100m2 (ułożenie krawężników i trylinki - roboty ziemne po stronie zleceniodawcy) oraz wykonanie placu ok 50m2 z kostki brukowej (ułożenie obrzeż...
9008696 2022-07-29
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach”. Zakres robót reali...
8961201 2022-08-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Przycięcie odrostów żywoplotu ok 100mb Józefów k/ Otwocka. Zlecę przycięcie odrostow, na długości ok 100mb. odrosty z góry oraz z boku. wysokosc zywopłotu ok 1,8m.
9003601 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Obsadzenie ogrodu wraz z całoroczną pielęgnacją Zlecę obsadzenie ogrodu roślinami, w skład którego wchodzi duża skarpa. Wielkość całego terenu to około 500m2. Interesuje mnie t...
9012399 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pomocnik do prac brukarsko-ogrodowych Zlecę, szukam pomocnika do prac brukarsko-grodowych * naprawa murka oporowego * opaska wokół budynku * prace ogrodowe budżet do ustalenia