Przetarg 9048216 - 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w...

   
Analizuj Zamówienie 9048216 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-15
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia strony internetowej umożliwiającej składanie zleceń, tworzenie i generowanie elektronicznych listów przewozowych, zamawianie kuriera oraz stałe monitorowanie przesyłki, tj. sprawdzanie bieżącego statusu wysyłanych przesyłek krajowych i zagranicznych, a ponadto możliwość wygenerowania z systemu zestawienia miesięcznych kosztów.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 1a do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej (zawiera szczegółowy wykaz przesyłek).5. Szczegółowy zakres obowiązków, wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.6. Warunki płatności:1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.2) Termin płatności: raz w miesiącu do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu danego okresu rozliczeniowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.7. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.8. Podana w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilość przesyłek jest szacunkowa.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie jej pod względem zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej usługi odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

BZP.2711.12.2022.GS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00274373/01 z dnia: 2022-07-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-26 10:00
Po zmianie:
2022-08-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-26 10:30
Po zmianie:
2022-08-02 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-24
Po zmianie:
2022-08-31UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00283356/01 z dnia: 2022-07-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/16/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/17/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-02 10:00
Po zmianie:
2022-08-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-02 10:30
Po zmianie:
2022-08-08 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-31
Po zmianie:
2022-09-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00294111/01 z dnia: 2022-08-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-08 10:00
Po zmianie:
2022-08-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-08 10:30
Po zmianie:
2022-08-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-06
Po zmianie:
2022-09-17UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00310700/01 z dnia: 2022-08-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/17/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/18/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-19 10:00
Po zmianie:
2022-08-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-19 10:30
Po zmianie:
2022-08-30 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-17
Po zmianie:
2022-09-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00323351/01 z dnia: 2022-08-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/18/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/19/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-30 10:00
Po zmianie:
2022-09-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-30 10:30
Po zmianie:
2022-09-09 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-28
Po zmianie:
2022-10-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00337999/01 z dnia: 2022-09-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-09-09 10:00
Po zmianie:
2022-09-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-09-09 10:30
Po zmianie:
2022-09-15 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-10-08
Po zmianie:
2022-10-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00348109/01 z dnia: 2022-09-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/19/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/20/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-09-15 10:00
Po zmianie:
2022-09-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-09-15 10:30
Po zmianie:
2022-09-28 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-10-14
Po zmianie:
2022-10-27UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00366709/01 z dnia: 2022-09-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 1.5.10. Adres strony internetowej zamawiającego Przed zmianą:
www.uni.wroc.pl
Po zmianie:
www.uwr.edu.pl
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/20/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/21/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-09-28 10:00
Po zmianie:
2022-10-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-09-28 10:30
Po zmianie:
2022-10-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-10-27
Po zmianie:
2022-11-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00378820/01 z dnia: 2022-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/21/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/22/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-10-06 10:00
Po zmianie:
2022-10-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-10-06 10:30
Po zmianie:
2022-10-14 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-11-04
Po zmianie:
2022-11-12UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00384981/01 z dnia: 2022-10-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia strony internetowej umożliwiającej składanie zleceń, tworzenie i generowanie elektronicznych listów przewozowych, zamawianie kuriera oraz stałe monitorowanie przesyłki, tj. sprawdzanie bieżącego statusu wysyłanych przesyłek krajowych i zagranicznych, a ponadto możliwość wygenerowania z systemu zestawienia miesięcznych kosztów.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 1a do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej (zawiera szczegółowy wykaz przesyłek).
5. Szczegółowy zakres obowiązków, wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Warunki płatności:
1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Termin płatności: raz w miesiącu do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu danego okresu rozliczeniowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
8. Podana w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilość przesyłek jest szacunkowa.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie jej pod względem zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej usługi odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Po zmianie:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia strony internetowej umożliwiającej składanie zleceń, tworzenie i generowanie elektronicznych listów przewozowych, zamawianie kuriera oraz stałe monitorowanie przesyłki, tj. sprawdzanie bieżącego statusu wysyłanych przesyłek krajowych i zagranicznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 1a do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej (zawiera szczegółowy wykaz przesyłek).
5. Szczegółowy zakres obowiązków, wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
6. Warunki płatności:
1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Termin płatności: raz w miesiącu do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu danego okresu rozliczeniowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
7. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
8. Podana w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilość przesyłek jest szacunkowa.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.
10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie jej pod względem zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej usługi odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-10-14 10:00
Po zmianie:
2022-10-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-10-14 10:30
Po zmianie:
2022-10-18 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-11-12
Po zmianie:
2022-11-16
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9939645 2023-09-22
godz. 10:00
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrotów przesyłek poczto...
9936583 2023-09-25
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RZESZOWIE P-23/2023 Świadczenie usług w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek w obrocie krajowym na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie usług pocztowych zg...
9937424 2023-09-26
godz. 10:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W BIAŁYMSTOKU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku w latach 2024 - 2025 Przedmiotem zamówienia jest św...
9944328 2023-09-26
godz. 11:00
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Zakup usług pocztowych dla MSZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zwanych dalej „Usługami”, w zakresie:1) ...
9947198 2023-09-27
godz. 12:00
KANCELARIA SENATU Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senatorów na terenie kraju 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcz...
9933779 2023-09-28
godz. 08:00
URZĄD GMINY KOLBUDY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS w Kolbudach 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i z...
9947253 2023-09-28
godz. 10:00
PKP INTERCITY S.A. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym
9953471 2023-09-28
godz. 15:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM PROF. ADAMA GRUCY CMKP W OTWOCKU Świadczenie usług pocztowych pobraniowych w obrocie krajowym przez okres 24 miesięcy.
9949864 2023-10-02
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, liniowe przewozy ładunku pocztowego -Usługa A Numer referencyjny: CZ.26.602.2023.DTPŁ Przedmiotem zamówienia jest świ...
9959271 2023-10-20
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa odbioru i doręczania korespondencji masowej (przesyłek) od/do firm, instytucji i urzędów wraz z dokumentami nadawczymi - Usługa „F” Numer referencyjny: CZ.26.474.2023.DTPŁ Przedmiotem...