Przetarg 9048216 - 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w...

   
Analizuj Zamówienie 9048216 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-15
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Usługa kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia strony internetowej umożliwiającej składanie zleceń, tworzenie i generowanie elektronicznych listów przewozowych, zamawianie kuriera oraz stałe monitorowanie przesyłki, tj. sprawdzanie bieżącego statusu wysyłanych przesyłek krajowych i zagranicznych, a ponadto możliwość wygenerowania z systemu zestawienia miesięcznych kosztów.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 1a do SWZ – Formularz kalkulacji cenowej (zawiera szczegółowy wykaz przesyłek).5. Szczegółowy zakres obowiązków, wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.6. Warunki płatności:1) Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.2) Termin płatności: raz w miesiącu do 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu danego okresu rozliczeniowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.7. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.8. Podana w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilość przesyłek jest szacunkowa.9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.10. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie jej pod względem zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej usługi odpowiednio w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

BZP.2711.12.2022.GS


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00274373/01 z dnia: 2022-07-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-26 10:00
Po zmianie:
2022-08-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-26 10:30
Po zmianie:
2022-08-02 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-24
Po zmianie:
2022-08-31UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00283356/01 z dnia: 2022-07-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/16/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/17/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-02 10:00
Po zmianie:
2022-08-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-02 10:30
Po zmianie:
2022-08-08 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-31
Po zmianie:
2022-09-06UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00294111/01 z dnia: 2022-08-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-08 10:00
Po zmianie:
2022-08-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-08 10:30
Po zmianie:
2022-08-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-06
Po zmianie:
2022-09-17UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00310700/01 z dnia: 2022-08-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/17/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/18/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-19 10:00
Po zmianie:
2022-08-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-19 10:30
Po zmianie:
2022-08-30 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-17
Po zmianie:
2022-09-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00323351/01 z dnia: 2022-08-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00004921/18/P
Po zmianie:
2022/BZP 00004921/19/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-08-30 10:00
Po zmianie:
2022-09-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-08-30 10:30
Po zmianie:
2022-09-09 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-09-28
Po zmianie:
2022-10-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00337999/01 z dnia: 2022-09-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-09-09 10:00
Po zmianie:
2022-09-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-09-09 10:30
Po zmianie:
2022-09-15 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-10-08
Po zmianie:
2022-10-14
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9140144 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja Usługi G (podział na 7 części) Numer referencyjny: CZ.26.264.2022.DTZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi G, polegającej na przewoże...
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9175573 2022-09-28
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt...
9176550 2022-09-29
godz. 10:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE świadczenia usług w zakresie przesyłek kurierskich dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. świadczenia usług w zakresie przesyłek kuriersk...
9187697 2022-09-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręc...
9175084 2022-09-30
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych. Część 1: Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kur...
9112652 2022-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDAŃSK Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz gmin i powiatów występujących wspólnie Numer referencyjny: BZP.271.26.2022 Przedmi...
9195086 2022-10-06
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.” Przedmiotem zam...
9166773 2022-10-13
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (tzw. usług G) w obszarze działania RD Warszawa (25 części) Numer referencyjny: CZ.26.487.2022.DTW 1.P...
8961325 2023-06-30
godz. 23:59
PROJEKT Zawody Sportowe - Bieg 1 laptop w cenie 2500zł METODA: zakup; RODZAJ: nowy śr. trwały, urządzenia (KŚT 491). Komputer typu laptop (w tym liczba i koszt jednostkowy) - 1 dla pracownika;...