Przetarg 8855763 - 1. Przedmiotem umowy jest budowa instalacji fotowoltaicznej...

   
Analizuj Zamówienie 8855763 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-21
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem umowy jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla LODR w Końskowoli dla 4 obiektów.2. Instalacja fotowoltaiczna b
dzie usytuowana: na gruncie dla budynku Dyrekcji ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, na dachu budynku CIS ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, na dachu Pasieki Hodowlanej POZÓG ul. Pożowska 45, 24-130 Końskowola, na dachu przechowalni owoców w Sadzie Doświadczalno-Wdrożeniowej ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00140325/01 z dnia: 2022-04-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00064919/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00064919/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.3. Stosowane kryteria oceny ofert Przed zmianą:
Wyłącznie kryterium ceny
Po zmianie:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1) Przed zmianą:
100,00
Po zmianie:
60,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres gwarancji jakości na prace montażowo – instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
40,00
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 77 1130 1206 0028 9178 8920 0003
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być LODR w Końskowoli
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. termin ważności gwarancji/poręczenia,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 77 1130 1206 0028 9178 8920 0003
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być LODR w Końskowoli
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. termin ważności gwarancji/poręczenia,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-06 11:00
Po zmianie:
2022-05-12 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-06 11:15
Po zmianie:
2022-05-12 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-04
Po zmianie:
2022-06-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149715/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 77 1130 1206 0028 9178 8920 0003
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być LODR w Końskowoli
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. termin ważności gwarancji/poręczenia,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 77 1130 1206 0028 9178 8920 0003
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być LODR w Końskowoli
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c. kwotę gwarancji/poręczenia,
d. termin ważności gwarancji/poręczenia,
e. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 11:00
Po zmianie:
2022-05-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 11:15
Po zmianie:
2022-05-16 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-14
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869280 2022-05-16
godz. 10:00
KANCELARIA SEJMU RP Zaprojektowanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku "B" Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku „B”. BIT....
8896767 2022-05-19
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE Wykonania kompleksowego instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w op...
8869701 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY RUSINÓW Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów Na budynkach użyteczności publicznej (Urzędzie Gminy w Rusinowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Ru...
8841307 2022-05-20
godz. 14:00
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBINIE MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA OBIEKCIE PRZY UL. GAJOWEJ 2a W LUBINIE O ŁĄCZNEJ MOCY 50kW.
8907918 2022-05-23
godz. 23:59
HOTEL JAKUB SOBIESKI PHU JADROM USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE JADWIGA KACZOR Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa w postaci poszerzenia katalogu usług w zakresie uruchomienia dań kuchni molekularnej oraz mobilnych usług gastronomicznych Opis przedmiotu zamów...
8902596 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY HRUBIESZÓW Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Moniatyczach. Zamówienie obejmuje głównie:-wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, bez poszerzania otworów ...
8901699 2022-05-30
godz. 12:00
URZĄD GMINY KARNIEWO Przedmiotem zamówienia jest: budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej . Zadanie obejmuje kompleksowe wybudowanie systemu instalacji modułów fotowoltaicznych , ...
8877891 2022-05-31
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 188,1 kWp na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
8910668 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOLBROM 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego...
8915090 2022-06-08
godz. 11:00
PERN S.A. Budowa instalacji fotowoltaicznych w PERN S.A. - Etap II- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w podziale na części: Część I - Obiekty podległe pod PGE Dystrybucja,...