Zlecenie 7745536 - 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji...

   
Zamówienie 7745536 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-09
przedmiot zlecenia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK oraz funkcji trenera/trenerki lokalnego
/nej TIK w projekcie „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego , zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w Województwie Śląskim. 2. W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych TIK do świadczenia usług, w tym szkoleń dla trenerów lokalnych TIK i co najmniej 14 trenerów lokalnych do świadczenia usług, w tym szkoleń dla nauczycieli z Województwa Śląskiego. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 trenerów regionalnych TIK o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych: a) edukacja wczesnoszkolna -1 trener, b) przedmioty humanistyczne – 1 trener, c) przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 1 trener, d) przedmioty artystyczne – 1 trener Ponadto, 1 trener regionalny spełniający dodatkowe kryteria zostanie przypisany do grupy informatycznej, a 1 trener regionalny do grupy kadry kierowniczej. Zamawiający zakłada wyłonienie co najmniej 14 trenerów lokalnych TIK o wskazanej przez Wykonawcę specjalności: a. Edukacja wczesnoszkolna - minimum 2 trenerów. b. Przedmioty matematyczno - przyrodnicze - minimum 3 trenerów. c. Przedmioty humanistyczne – minimum 3 trenerów. d. Przedmioty artystyczne - minimum 2 trenerów. e. Informatyka szkoła podstawowa - minimum 2 trenerów. f. Informatyka szkoła ponadpodstawowa - minimum 2 trenerów. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji trenera lokalnego TIK w więcej niż jednej specjalizacji pod warunkiem posiadania doświadczenia lub wykształcenia w zakresie wybranych specjalizacji. Wśród wymienionych wyżej trenerów lokalnych powinna być co najmniej 1 osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. Trener regionalny może być jednocześnie trenerem lokalnym. 3. Przedmiot zamówienia: 3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów regionalnych TIK zadań: a. udział w obowiązkowym szkoleniu trenerskim dla trenerów regionalnych organizowanym przez Operatora projektu „Lekcja: Enter”. Udział w szkoleniu trenerskim jest warunkiem koniecznym do prowadzenia przez trenera regionalnego szkoleń dla trenerów lokalnych. Celem szkolenia trenerów regionalnych jest ich wdrożenie do właściwego przygotowania trenerów lokalnych do prowadzenia szkolenia nauczycieli, a także zebranie doświadczeń z realizacji szkoleń trenerów lokalnych. Wyłonieni do współpracy trenerzy regionalni zobowiązują się do udziału w szkoleniu dla trenerów regionalnych (32 godziny szkolenia stacjonarnego (2 części: 3 dni plus 1 dzień) poprzedzonego 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym), zorganizowanym przez Operatora na zasadach opisanych w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej: www.lekcjaenter.pl. Osoba, która pełni funkcję trenera regionalnego ds. jednej z 4 grup przedmiotowych oraz ds. informatyki, musi wziąć udział w dwóch szkoleniach, w tym w szkoleniu dla trenerów regionalnych ds. informatyki. b) przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla trenerów lokalnych - 1 szkolenie to 32 godziny szkolenia stacjonarnego i (6 godzin online – nie podlegają wycenie) według wytycznych i scenariusza szkolenia udostępnionych wraz z innymi materiałami przez Operatora na platformie projektu i uszczegółowionych przez każdego z trenerów regionalnych w zależności od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej. Terminy szkoleń, miejsce i ilość godzin przypadająca na każdego z trenerów regionalnych zostaną ustalone po zakończeniu procesu wyboru trenerów lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb projektowych i w porozumieniu z trenerami regionalnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na zajęcia online. c) prowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dla trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich szkoleń nauczycieli, w tym: - okresowych (np. raz na dwa miesiące) spotkań stacjonarnych lub online służących wymianie doświadczeń przez trenerów lokalnych i wzajemnemu wspieraniu się, - udzielania informacji zwrotnych trenerom lokalnym, którzy poproszą o superwizję prowadzonych przez nich szkoleń dla nauczycieli, - forum wymiany doświadczeń, informacji i ew. dodatkowych materiałów szkoleniowych itp. (poprzez platformę projektu), d) pełnienie wobec trenerów lokalnych funkcji mentora, e) gruntowna znajomość scenariusza szkolenia dla nauczycieli, wraz z załączonymi prezentacjami i materiałami dodatkowymi, śledzenie zachodzących w nim zmian, znajomość materiałów online udostępnionych nauczycielom (i sukcesywnie aktualizowanych) na platformie projektu „Lekcja:Enter”, f) aktywne uczestnictwo w spotkaniach online i webinariach organizowanych dla trenerów regionalnych przez partnerstwo realizujące projekt „Lekcja:Enter” i/lub konsultantów merytorycznych (średnio raz na kwartał), g) regularne korzystanie z zasobów zamieszczonych na platformie projektu „Lekcja:Enter” i wymiany informacji oraz doświadczeń z innymi trenerami regionalnymi, h) pozostawanie w regularnym kontakcie z konsultantem merytorycznym ds. właściwej grupy przedmiotowej (np. minimum jeden kontakt miesięcznie w okresie realizacji szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli ). 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów lokalnych TIK zadań: a) udział w obowiązkowym szkoleniu trenerskim dla trenerów lokalnych. Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu trenerskim, nie może szkolić nauczycieli. Osoba, która pełni funkcję trenera lokalnego ds. jednej z 4 grup przedmiotowych oraz ds. informatyki, musi wziąć udział w dwóch szkoleniach, w tym w szkoleniu dla trenerów lokalnych ds. informatyki. Celem szkolenia trenerów lokalnych jest ich przygotowanie do właściwego prowadzenia szkolenia nauczycieli, a także zebranie doświadczeń z realizacji szkoleń dla nauczycieli. Szkolenie trenerów lokalnych trwa 32 godziny szkolenia stacjonarnego z elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego online – ok. 6 godz. i składa się z dwóch części: szkolenia 3-dniowego (3 kolejne dni) oraz szkolenia 1-dniowego, b) przeprowadzenie szkolenia/szkoleń nauczycieli według scenariuszy szkoleń oraz wytycznych szkoleniowych, z zastosowaniem załączonych do scenariusza prezentacji oraz materiałów pomocniczych, a także innych wytycznych przekazywanych przez grantobiorcę oraz partnerstwo projektu „Lekcja:Enter”, w szczególności dotyczących metodologii prowadzenia szkolenia opartego na cyklu Kolba. Wymiar szkoleń wynosi: - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących: 32 godziny stacjonarne i (8 online- nie podlegają wycenie), - szkolenie dla nauczycieli informatyki: 35 godzin stacjonarnych i (5 online – nie podlegają wycenie), z zastrzeżeniem, że jeden trener lokalny będzie mógł przeszkolić maksymalnie 5 grup szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na zajęcia online. c) gruntowna znajomość scenariusza szkolenia dla nauczycieli, wraz z załączonymi prezentacjami i materiałami dodatkowymi, śledzenie zachodzących w nim zmian, znajomość materiałów online udostępnionych nauczycielom (i sukcesywnie aktualizowanych) na platformie projektu „Lekcja:Enter”, Ponadto bez dodatkowej wyceny: d) doradztwo i konsultacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach (co najmniej 5 godzin na grupę w trakcie trwania szkoleń) prowadzone poprzez platformę projektu: bezpośrednio z danym nauczycielem/nauczycielką (weryfikacja i akceptacja dwóch scenariuszy zajęć przez niego/nią przygotowanych) lub poprzez forum dla nauczycieli dostępne na platformie projektu, e) konsultacje dla zespołów szkolnych (w tym dyrektora/dyrektorki i nauczyciela/nauczycielki informatyki) prowadzone bezpośrednio w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów jednego dnia lub online za pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.), f) doradztwo i konsultacje dla nauczycieli prowadzone przez 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez danego nauczyciela/nauczycielkę – bezpośrednio lub przez platformę (wymiana informacji, doświadczeń i materiałów na forum), g) aktywny udział w różnych formach wymiany doświadczeń (trenerzy regionalni i lokalni oraz nauczyciele), w tym w ewentualnych webinariach / spotkaniach online organizowanych przez partnerstwo realizujące projekt „Lekcja:Enter” i/lub konsultantów merytorycznych, h) wypełnianie obowiązków trenera lokalnego/trenerki lokalnej podczas szkolenia: - sprawdzenie przed szkoleniem, czy wszyscy użytkownicy mają konta na platformie i wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz pretest. Osoba, która pojawiła się na szkoleniu, nie może w nim uczestniczyć, dopóki nie wypełni formularza zgłoszeniowego oraz pretestu, a także nie zostanie dodana do grupy przez Grantobiorcę lub koordynatora szkoleń, - sprawdzenie listy obecności pod koniec każdego modułu, - sprawdzenie, czy uczestnicy wypełnili śródokresową oraz końcową ankietę oceny szkoleń. Jeśli ktoś nie wypełni ankiety, nie będzie mógł przejść do dalszych części szkolenia lub nie będzie mógł ukończyć ścieżki edukacyjnej, - akceptacja scenariuszy przygotowanych przez uczestników, - po otrzymaniu ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się