Zlecenie 7745531 - 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji...

   
Zamówienie 7745531 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-09
przedmiot zlecenia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK oraz funkcji trenera/trenerki lokalnego
/nej TIK w projekcie „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Lubuskiego , zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji grantu w Województwie Lubuskim. 2. W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych TIK do świadczenia usług, w tym szkoleń dla trenerów lokalnych TIK i co najmniej 14 trenerów lokalnych do świadczenia usług, w tym szkoleń dla nauczycieli z Województwa Lubuskiego. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 trenerów regionalnych TIK o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych: a) edukacja wczesnoszkolna -1 trener, b) przedmioty humanistyczne – 1 trener, c) przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 1 trener, d) przedmioty artystyczne – 1 trener Ponadto, 1 trener regionalny spełniający dodatkowe kryteria zostanie przypisany do grupy informatycznej, a 1 trener regionalny do grupy kadry kierowniczej. Zamawiający zakłada wyłonienie co najmniej 14 trenerów lokalnych TIK o wskazanej przez Wykonawcę specjalności: a. Edukacja wczesnoszkolna - minimum 2 trenerów. b. Przedmioty matematyczno - przyrodnicze - minimum 3 trenerów. c. Przedmioty humanistyczne – minimum 3 trenerów. d. Przedmioty artystyczne - minimum 2 trenerów. e. Informatyka szkoła podstawowa - minimum 2 trenerów. f. Informatyka szkoła ponadpodstawowa - minimum 2 trenerów. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji trenera lokalnego TIK w więcej niż jednej specjalizacji pod warunkiem posiadania doświadczenia lub wykształcenia w zakresie wybranych specjalizacji. Wśród wymienionych wyżej trenerów lokalnych powinna być co najmniej 1 osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. Trener regionalny może być jednocześnie trenerem lokalnym. 3. Przedmiot zamówienia: 3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów regionalnych TIK zadań: a. udział w obowiązkowym szkoleniu trenerskim dla trenerów regionalnych organizowanym przez Operatora projektu „Lekcja: Enter”. Udział w szkoleniu trenerskim jest warunkiem koniecznym do prowadzenia przez trenera regionalnego szkoleń dla trenerów lokalnych. Celem szkolenia trenerów regionalnych jest ich wdrożenie do właściwego przygotowania trenerów lokalnych do prowadzenia szkolenia nauczycieli, a także zebranie doświadczeń z realizacji szkoleń trenerów lokalnych. Wyłonieni do współpracy trenerzy regionalni zobowiązują się do udziału w szkoleniu dla trenerów regionalnych (32 godziny szkolenia stacjonarnego (2 części: 3 dni plus 1 dzień) poprzedzonego 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym), zorganizowanym przez Operatora na zasadach opisanych w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej: www.lekcjaenter.pl. Osoba, która pełni funkcję trenera regionalnego ds. jednej z 4 grup przedmiotowych oraz ds. informatyki, musi wziąć udział w dwóch szkoleniach, w tym w szkoleniu dla trenerów regionalnych ds. informatyki. b) przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla trenerów lokalnych - 1 szkolenie to 32 godziny szkolenia stacjonarnego i (6 godzin online – nie podlegają wycenie) według wytycznych i scenariusza szkolenia udostępnionych wraz z innymi materiałami przez Operatora na platformie projektu i uszczegółowionych przez każdego z trenerów regionalnych w zależności od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej. Terminy szkoleń, miejsce i ilość godzin przypadająca na każdego z trenerów regionalnych zostaną ustalone po zakończeniu procesu wyboru trenerów lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb projektowych i w porozumieniu z trenerami regionalnymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na zajęcia online. c) prowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dla trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich szkoleń nauczycieli, w tym: - okresowych (np. raz na dwa miesiące) spotkań stacjonarnych lub online służących wymianie doświadczeń przez trenerów lokalnych i wzajemnemu wspieraniu się, - udzielania informacji zwrotnych trenerom lokalnym, którzy poproszą o superwizję prowadzonych przez nich szkoleń dla nauczycieli, - forum wymiany doświadczeń, informacji i ew. dodatkowych materiałów szkoleniowych itp. (poprzez platformę projektu), d) pełnienie wobec trenerów lokalnych funkcji mentora, e) gruntowna znajomość scenariusza szkolenia dla nauczycieli, wraz z załączonymi prezentacjami i materiałami dodatkowymi, śledzenie zachodzących w nim zmian, znajomość materiałów online udostępnionych nauczycielom (i sukcesywnie aktualizowanych) na platformie projektu „Lekcja:Enter”, f) aktywne uczestnictwo w spotkaniach online i webinariach organizowanych dla trenerów regionalnych przez partnerstwo realizujące projekt „Lekcja:Enter” i/lub konsultantów merytorycznych (średnio raz na kwartał), g) regularne korzystanie z zasobów zamieszczonych na platformie projektu „Lekcja:Enter” i wymiany informacji oraz doświadczeń z innymi trenerami regionalnymi, h) pozostawanie w regularnym kontakcie z konsultantem merytorycznym ds. właściwej grupy przedmiotowej (np. minimum jeden kontakt miesięcznie w okresie realizacji szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli ). 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów lokalnych TIK zadań: a) udział w obowiązkowym szkoleniu trenerskim dla trenerów lokalnych. Osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu trenerskim, nie może szkolić nauczycieli. Osoba, która pełni funkcję trenera lokalnego ds. jednej z 4 grup przedmiotowych oraz ds. informatyki, musi wziąć udział w dwóch szkoleniach, w tym w szkoleniu dla trenerów lokalnych ds. informatyki. Celem szkolenia trenerów lokalnych jest ich przygotowanie do właściwego prowadzenia szkolenia nauczycieli, a także zebranie doświadczeń z realizacji szkoleń dla nauczycieli. Szkolenie trenerów lokalnych trwa 32 godziny szkolenia stacjonarnego z elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego online – ok. 6 godz. i składa się z dwóch części: szkolenia 3-dniowego (3 kolejne dni) oraz szkolenia 1-dniowego, b) przeprowadzenie szkolenia/szkoleń nauczycieli według scenariuszy szkoleń oraz wytycznych szkoleniowych, z zastosowaniem załączonych do scenariusza prezentacji oraz materiałów pomocniczych, a także innych wytycznych przekazywanych przez grantobiorcę oraz partnerstwo projektu „Lekcja:Enter”, w szczególności dotyczących metodologii prowadzenia szkolenia opartego na cyklu Kolba. Wymiar szkoleń wynosi: - szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących: 32 godziny stacjonarne i (8 online- nie podlegają wycenie), - szkolenie dla nauczycieli informatyki: 35 godzin stacjonarnych i (5 online – nie podlegają wycenie), z zastrzeżeniem, że jeden trener lokalny będzie mógł przeszkolić maksymalnie 5 grup szkoleniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na zajęcia online. c) gruntowna znajomość scenariusza szkolenia dla nauczycieli, wraz z załączonymi prezentacjami i materiałami dodatkowymi, śledzenie zachodzących w nim zmian, znajomość materiałów online udostępnionych nauczycielom (i sukcesywnie aktualizowanych) na platformie projektu „Lekcja:Enter”, Ponadto bez dodatkowej wyceny: d) doradztwo i konsultacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach (co najmniej 5 godzin na grupę w trakcie trwania szkoleń) prowadzone poprzez platformę projektu: bezpośrednio z danym nauczycielem/nauczycielką (weryfikacja i akceptacja dwóch scenariuszy zajęć przez niego/nią przygotowanych) lub poprzez forum dla nauczycieli dostępne na platformie projektu, e) konsultacje dla zespołów szkolnych (w tym dyrektora/dyrektorki i nauczyciela/nauczycielki informatyki) prowadzone bezpośrednio w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów jednego dnia lub online za pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.), f) doradztwo i konsultacje dla nauczycieli prowadzone przez 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez danego nauczyciela/nauczycielkę – bezpośrednio lub przez platformę (wymiana informacji, doświadczeń i materiałów na forum), g) aktywny udział w różnych formach wymiany doświadczeń (trenerzy regionalni i lokalni oraz nauczyciele), w tym w ewentualnych webinariach / spotkaniach online organizowanych przez partnerstwo realizujące projekt „Lekcja:Enter” i/lub konsultantów merytorycznych, h) wypełnianie obowiązków trenera lokalnego/trenerki lokalnej podczas szkolenia: - sprawdzenie przed szkoleniem, czy wszyscy użytkownicy mają konta na platformie i wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz pretest. Osoba, która pojawiła się na szkoleniu, nie może w nim uczestniczyć, dopóki nie wypełni formularza zgłoszeniowego oraz pretestu, a także nie zostanie dodana do grupy przez Grantobiorcę lub koordynatora szkoleń, - sprawdzenie listy obecności pod koniec każdego modułu, - sprawdzenie, czy uczestnicy wypełnili śródokresową oraz końcową ankietę oceny szkoleń. Jeśli ktoś nie wypełni ankiety, nie będzie mógł przejść do dalszych części szkolenia lub nie będzie mógł ukończyć ścieżki edukacyjnej, - akceptacja scenariuszy przygotowanych przez uczestników, - po otrzymaniu ankiety ewaluacyjnej dostarczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się