Zlecenie 7564849 - 1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia...

   
Zamówienie 7564849 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia formującego dennice 1 kpl. w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-1635/18, pt
: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy. Cel zamówienia Celem zamówienia jest nabycie Urządzenia formującego dennice Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia formującego dennice 1 kpl. w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-1635/18, pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia formującego dennice 1 kpl. o parametrach wskazanych poniżej lub korzystniejszych:

1) modułowa budowa (możliwość dodatkowej rozbudowy)
2) sterowanie :ręczne, półautomatyczne
3) max wymiary produkcyjne : średnica wyrobów od 150mm do 3600mm
4) czas cyklu 3 do 25min
5) urządzenie zagęszczające zawierające wibratory w ilości 2-6 szt
6) urządzenie zagęszczające o regulacji amplitudowej
7) siła odśrodkowa urządzenia do zagęszczania pionowego 120-180 kN
8) silos urządzenia napełniającego 2-4m3
9) automatyczny zasyp z wózkiem zasypowym, mieszadłem betonu, zgarniaki betonu
10) napędzana klapa przesuwna
11) szybka wymiana formy (poprzez hydrauliczne mocowanie formy na stole wibracyjnym)

3. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane .
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE oraz będzie oznaczony znakiem CE.
5. Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia ”
6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
7. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu
do siedziby Zamawiającego.
8. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie maszyny (konfigurację), uruchomienie (rozruch), próby i testy, instruktaż z obsługi maszyny 2 osób i przekazanie w siedzibie Zamawiającego. w/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.
9. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 12 miesięczną. Po stronie Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
10. Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie
z warunkami określonymi w Dziale XI zapytania ofertowego.
11. Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.
12. Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42000000-6 nazwa kodu CPV – maszyny
przemysłowe,
13. Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się