Przetarg 8252319 - 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa podwójnej...

   
Analizuj Zamówienie 8252319 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-07
przedmiot ogłoszenia
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Budowa podwójnej kancelarii Leśnictwa Habkowce i Dołżycy. Szczegółowy zakres przedmiotu zam
ówienia został dodatkowo opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ, w tym: przedmiar robót, projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 2. Lokalizacja -Działka nr ewid. 218/30. Miejscowość Dołżyca. 3. Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane (45000000-7). 4. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 613 535,54 zł. brutto. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. 6. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane (wskazane w przedmiarze robót) związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę zatrudniony był Wykonawca lub podwykonawca(y), będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, także w formie spółki cywilnej. Wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w dalszej części niniejszej SWZ oraz w pozostałych dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego jest określany także jako: „obowiązek zatrudnienia”. Wymóg ten nie dotyczy również osób wykonujących, zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, czynności obejmujące kierowanie budową lub robotami budowlanymi w różnych branżach, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kierowanie budową lub robotami budowlanymi wymaga samodzielności i nie może być wykonywane pod niczyim kierownictwem, nie ma zatem charakteru pracy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 7. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami realizującymi przedmiot zamówienia, których dotyczy ust. 6, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności bez wynagrodzenia, numerów PESEL, numerów dokumentów tożsamości oraz adresów ich zamieszkania). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 8. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.
95 ustawy Pzp i w ust. 7 niniejszej SWZ oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawierają projektowane postanowienia umowy (projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 10 do SWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. 3 SWZ.

ZP.270.26.2021
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45112700, 45210000, 45232400, 45232410, 45261000, 45262500, 45310000, 45330000, 45331100, 45332000, 45333000, 45400000, 45420000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się