Przetarg 8962844 - 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa...

   
Analizuj Zamówienie 8962844 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i
ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”.2. Przedmiot zamówienia: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III, obejmuje budowę dwóch odcinków ul. Zawada – Osiedlowa o łącznej dł. ok 650,0m z kostki betonowej oraz EKO gr. 8cm ograniczonej krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto do wykonania będą zjazdy indywidualne wraz z dojściami na posesje, pobocza tłuczniowe szer. 0,5m, przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, wycinka krzewów oraz docelowa organizacja ruchu. Dodatkowo w ul. Zawada – Szkolna do wykonania jest płytowy próg zwalniający U-16 z najazdami sinusoidalnymi typu A oraz przejściem dla pieszych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia spełniający w szczególności wymagania art. 99 – art. 103 ustawy stanowi załącznik nr I.4 do SWZ.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.6 do SWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 30.2. SWZ.6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.7. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.8. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.3.10. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), polegające na: - wykonaniu robót ziemnych,- wykonaniu robót ziemnych,- wykonaniu podbudów,- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej,- wykonaniu kanalizacji deszczowej,- przebudowie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, - wykonaniu elementów stałej organizacji ruchu,- wycince krzewów,o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.5 do SWZ.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo – finansowy.

DO-ZP.271.39.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45231000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018717 2022-07-19
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo. Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem.2. Szczegół...
9017716 2022-07-19
godz. 11:00
URZĄD GMINY CELESTYNÓW Przebudowa i budowa dróg gminnych – etap II Część I: Przebudowa drogi gminnej ul. Lazurowa w miejscowości Część II: Przebudowa drogi gminnej 270147W ul. Witosa Część 1: 1. Prze...
9014572 2022-07-20
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego Kontynuacja budowy chodnika oraz utwardzonego pobocza asfaltowego w ciągu DP 1034K ul. B.Głowackiego w Grojcu . Zakres obejm...
9020492 2022-07-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY STUPSK Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kolonia na działce nr ew. 88. GKI.271.7.2022.AM
8988538 2022-07-20
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło – Etap II Część 1: Remont drogi serwisowej prawego wału Wisłoki w km 11+960 -15+460 Część 2: Utrzym...
9009034 2022-07-20
godz. 10:50
URZĄD GMINY KOŁBASKOWO 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.:„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie teren...
8992550 2022-07-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-69/22 Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w m. Hubenice, Kozłów i Borusowa w ciągu dro...
8944865 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie wjazdu z trylinki ok 100m2 (ułożenie krawężników i trylinki - roboty ziemne po stronie zleceniodawcy) oraz wykonanie placu ok 50m2 z kostki brukowej (ułożenie obrzeż...
8999043 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulic Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: SIM/ZP/P/28/2022 Wykonanie infrastruktury Przystanku Szc...
8957973 2022-08-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę ułożenie kostki brukowej ok. 200 m2. Teren już utwardzony. Dzwonić.