Przetarg 8847533 - 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa...

   
Analizuj Zamówienie 8847533 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-15
przedmiot ogłoszenia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej.2. Przedmiotem opracowania j
est budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym, polegająca na rozbudowie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.6 do SWZ. W załączniku nr I.6 do SWZ zamieszczone zostały również przedmiary robót . Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarach nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SWZ.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy i rękojmi równej okresowi gwarancji. Uwaga: Dodatkowa gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 30.2. SWZ.6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów, sprzętów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ. Wykonawca, który do wyceny oferty przyjmie rozwiązania (produkty) równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych rozwiązań, w tym sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis / wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego rozwiązania określi cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego rozwiązania i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Uwaga: Niezłożenie takiego opisu/ wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, przez które rozumie się takie rozwiązania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych na poziomie nie gorszym niż określono to odpowiednio w ww. dokumentach, umożliwiającego uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą wskazanych w SWZ wraz z załącznikami rozwiązań technicznych. W przypadku odwołania się w SWZ wraz z załącznikami do konkretnych norm lub innych przepisów, które spełniać mają materiały, sprzęt, urządzenia i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm lub przepisów, o ile w dokumentach zamówienia nie wskazano inaczej. 8. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.9. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w szczególności zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o których mowa w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.).10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.11. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych oraz ukształtowania terenu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.5 do SWZ .12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności, o których mowa w pkt 43 SWZ

DO-ZP.271.27.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00128740/01 z dnia: 2022-04-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. Spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:
1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej jedno zadanie o minimalnej wartości 250.000,00 zł brutto w zakresie budowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz
b) co najmniej jedno zadanie o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto w zakresie budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej.
Uwaga:
 Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ;
 Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1. SWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SWZ;
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów;
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ.
1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlanej, w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba);
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (1 osoba).
Uwaga:
 Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
 Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania odpowiednio w ww. zakresach uprawnień budowlanych;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.2. SWZ.
Po zmianie:
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
5.1. Spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:
5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj.:
a) co najmniej jedno zadanie o minimalnej wartości 250.000,00 zł brutto w zakresie budowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz
b) co najmniej jedno zadanie o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto w zakresie budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej.
Uwaga:
 Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie posiadane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w pkt 5.1.1. SWZ;
 Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań niż określona w pkt 5.1.1. SWZ, pod warunkiem, że ich przedmiot odpowiada wszystkim wymaganiom (zakres i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SWZ;
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów;
 Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku zadań celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego, o którym mowa w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.1.a) SWZ lub 5.1.1.b) SWZ.
5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlanej, w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba);
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (1 osoba).
Uwaga:
 Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);
 Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania odpowiednio w ww. zakresach uprawnień budowlanych;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.1.2. SWZ.
5.2 Niewykluczeni na podstawie:
5.2.1. art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy pzp.
5.2.2. art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835), z uwagi na nw. okoliczności, w okresie ich trwania, tj.:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy”.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-04 09:00
Po zmianie:
2022-05-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-04 12:00
Po zmianie:
2022-05-05 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-02
Po zmianie:
2022-06-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00144311/01 z dnia: 2022-05-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00050193/06/P
Po zmianie:
2022/BZP 00050193/08/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-05 09:00
Po zmianie:
2022-05-12 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-05 11:30
Po zmianie:
2022-05-12 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-03
Po zmianie:
2022-06-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149613/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:00
Po zmianie:
2022-05-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 11:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-15
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 45212221
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8891147 2022-05-25
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU Rewitalizacja obiektów sportowych - boisk - znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku Przedmiot za...
8922449 2022-05-27
godz. 00:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu elementów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej. Zakres ...
8916397 2022-05-27
godz. 00:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Remont boiska do mini piłki nożnej w zakresie konserwacji i czyszczenia nawierzchni oraz założenia nakładek gumowych na obrzeża
8897250 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY SIENNICA Modernizacja stadionu gminnego w Siennicy 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie boiska sportowego w Siennicy:1.1 sieci kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 na projektowan...
8899964 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIELEC Budowa boiska sportowego i boiska do mini streetballa przy Szkole Podstawowej Nr.12 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Wandy 11 w Mielcu. 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowe...
8896420 2022-05-27
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”.Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia ob...
8914191 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY PRZEWORSK Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzęsce Przedmiotem postępowania jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z linią oświetleniową i urządzeniami budowla...
8916666 2022-06-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYTOM Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dotycz...
8918640 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Remont boisk na terenie XXXI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b w Łodzi Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont boisk z wymianą nawierzchni na trawę...
8923047 2022-06-07
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIEŃSK Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do rzutów do kosza w Dłużynie Górnej Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do rzutów do koszaw Dłużynie Górnej.W ramach p...