Baza wiedzy

Rail Baltica: Wybrano wykonawcę tunelu drogowego

data publikacji: 2017-04-24 godz. 10:18

PKP PLK dokonał wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie w Łochowie (woj. mazowieckie) tunelu drogowego pod linią kolejową E75 Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców. Najkorzystniejsza oferta należała do Porr Polska Infrastructure.

Bezprawne wymaganie dokumentów

data publikacji: 2017-04-11 godz. 11:30

Choć nowelizacja prawa zamówień publicznych obowiązuje już kilka miesięcy, niektórzy zamawiający przygotowując postępowanie nadal o niej zapominają. Wspominana nowelizacja wprowadziła dwa rodzaje przesłanek, na podstawie których organizator przetargu wyklucza wykonawcę.


Otwarto przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Podwarpie

data publikacji: 2017-04-06 godz. 11:30

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Podwarpie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wykonawców. Do organizatora przetargu – katowickiego oddziału GDDKiA wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejsza cenowo należała do konsorcjum Mostostal Warszawa.

Puste pola w ofercie podstawą do jej odrzucenia

data publikacji: 2017-04-04 godz. 10:30

Puste pole w rubryce oferty, dotyczące kryterium pozacenowego będącego podstawą do oceny oferty, nie może być uznane przez zamawiającego za nieistotny błąd. Ponadto takiej oferty nie da się poprawić ani uzupełnić. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, oferta tak złożona podlega odrzuceniu.

Niebawem ruszą prace na linii kolejowej nr 219 Szczytno-Ełk

data publikacji: 2017-03-29 godz. 11:30

Zgodnie z zapowiedziami rządu inwestycje kolejowe nabrały tempa. Do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk zgłosiło się ośmiu wykonawców. Najtańsza oferta należała do NDI, a najdroższa do firmy Budimex.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

data publikacji: 2017-03-22 godz. 11:30

Wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 25a p.z.p. – wykonawca dołącza aktualne na dzień ich składania oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu, i że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji w postępowaniach dwustopniowych. W kolejnym etapie postępowania, oferent zobowiązany jest uzupełnić powyższe oświadczenie odpowiednimi dokumentami.

Eurovia Polska z najtańszą ofertą w przetargu na DW 265

data publikacji: 2017-03-15 godz. 11:30

Najtańsza oferta złożona do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy należała do Eurovia Polska. Jej wartość wyniosła niemalże 63 mln zł. Niestety jest to ponad dwukrotnie więcej, niż zamawiający przeznaczył na to postępowanie.

Wadium – kto może wnosić zabezpieczenie

data publikacji: 2017-03-09 godz. 11:30

Najwięcej obaw wykonawców związanych jest z utratą środków, które przeznaczyli na zabezpieczenie wadialne. Dlatego mniejsi gracze rzadko decydują się na postępowania przetargowe w których występuje wadium.

Wybrano wykonawców modernizacji trasy kolejowej z Warszawy do Poznania

data publikacji: 2017-03-02 godz. 11:30

PKP PLK ogłosiło trzy postępowania przetargowe dotyczące modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań. Zamawiający oszacował koszt inwestycji na kwotę 2,6 mld zł.

Przełom w orzekaniu KIO

data publikacji: 2017-02-27 godz. 10:30

Pod koniec stycznia pisaliśmy o tym, że KIO co do zasady nie rozpoznaje odwołań, które mogą doprowadzić do unieważnienia postępowania przetargowego. W ostatnim czasie Izba zmieniła jednak swoje stanowisko.