Artykuły

Terminy w nowej ustawie PZP

data publikacji: 2021-02-15 godz. 15:00

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wprowadził również zmiany dotyczące terminów obowiązujących zarówno zamawiającego jak i wykonawcę. Poniżej pokrótce o najważniejszych zmianach.

Środki ochrony prawnej na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-18 godz. 15:07


Nowa prawo zamówień publicznych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie dniem 1 stycznia 2020 r.  [dalej „nowe PZP”] wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie środków ochrony prawnej.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

Nowelizacja nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-04 godz (Cały dzień)

Umowa na czas określony.Jak wynika z dyspozycji art. 434 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [dalej „nowe PZP”] umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

 

Upływ terminu związania ofertą na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2020-12-15 godz. 12:30

 

 Od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019) [dalej „nowe PZP”] zastępując dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - Prawo zamówień publicznych [dalej „PZP”].


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...cz I

data publikacji: 2020-09-11 godz. 15:25


Podstawy prawne.W myśl obowiązujących obecnie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: UZPZP) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (dalej: Progi Unijne) od 1 stycznia 2021 r. (art. 15 ust. 1 pkt 3) UZPZP). Natomiast przepisy art. 10a PZP, w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia, stosuje się od 18 kwietnia 2018 r.


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

 

Skutki nieprawidłowego działania infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez wykonawców oraz zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

data publikacji: 2020-07-29 godz. 07:00

Odpowiedzialność zamawiającego na zasadzie ryzyka.

Zgodnie z dyspozycją art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 2.

data publikacji: 2020-07-06 godz. 08:30


Zapraszamy do lektury drugiej części podsumowania najważniejszych zmian z punktu widzenia wykonawcy. Istotnego znaczenia nabierają przepisy przejściowe uregulowane w art. 92 Tarczy 4.0, z których wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych, proponowanych regulacji art. 15va i art. 15vb Specustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 1.

data publikacji: 2020-06-29 godz. 11:28

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 4 czerwca 2020 r. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (zwaną dalej: Tarczą 4.0). 23 czerwca prezydent ustawę podpisał.

SKUTECZNE ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W DOKUMENTACJI OFERTOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

data publikacji: 2020-05-11 godz. 13:00

Zasada jawności.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada jawności, co wynika wprost z dyspozycji art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP).

Nowe wyzwanie dla wykonawców i zamawiających

data publikacji: 2020-04-30 godz (Cały dzień)

Nowe wyzwanie dla wykonawców i zamawiających. Zamówienia publiczne to wdzięczny temat przede wszystkim do krytyki. Na  kilka firm  ubiegających się o zamówienie tylko jedna je uzyskuje, więc niezadowolonych jest zawsze więcej niż tych zadowolonych. Jednak trzeba pamiętać, że mimo wielu zastrzeżeń jakie można mieć do procedur prawa zamówień, jest to dobry sposób na zdobywanie stabilnych zleceń. Zleceniodawca (urząd)  nie zniknie z rynku i zawsze zapłaci.