Artykuły

Zmiany w prawie zamówień publicznych od 1 stycznia 2021r.

data publikacji:

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych. Opracowana została z myślą o usystematyzowaniu i uproszczeniu prawa, dzięki czemu rynek zamówień publicznych ma być bardziej przyjazny i dostępny dla wykonawców. Część zmian to zupełne nowości, część to modyfikacje. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie, podumowujące najważniejsze z nich. 

Terminy w nowej ustawie PZP

data publikacji: 2021-02-15 godz. 15:00

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wprowadził również zmiany dotyczące terminów obowiązujących zarówno zamawiającego jak i wykonawcę. Poniżej pokrótce o najważniejszych zmianach.

Środki ochrony prawnej na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-18 godz. 15:07


Nowa prawo zamówień publicznych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), która wejdzie w życie dniem 1 stycznia 2020 r.  [dalej „nowe PZP”] wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie środków ochrony prawnej.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

Nowelizacja nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-04 godz (Cały dzień)

Umowa na czas określony.Jak wynika z dyspozycji art. 434 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [dalej „nowe PZP”] umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

 

Upływ terminu związania ofertą na gruncie nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2020-12-15 godz. 12:30

 

 Od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019) [dalej „nowe PZP”] zastępując dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) - Prawo zamówień publicznych [dalej „PZP”].


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...cz I

data publikacji: 2020-09-11 godz. 15:25


Podstawy prawne.W myśl obowiązujących obecnie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: UZPZP) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (dalej: Progi Unijne) od 1 stycznia 2021 r. (art. 15 ust. 1 pkt 3) UZPZP). Natomiast przepisy art. 10a PZP, w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia, stosuje się od 18 kwietnia 2018 r.


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

 

Skutki nieprawidłowego działania infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez wykonawców oraz zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

data publikacji: 2020-07-29 godz. 07:00

Odpowiedzialność zamawiającego na zasadzie ryzyka.

Zgodnie z dyspozycją art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 2.

data publikacji: 2020-07-06 godz. 08:30


Zapraszamy do lektury drugiej części podsumowania najważniejszych zmian z punktu widzenia wykonawcy. Istotnego znaczenia nabierają przepisy przejściowe uregulowane w art. 92 Tarczy 4.0, z których wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych, proponowanych regulacji art. 15va i art. 15vb Specustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 1.

data publikacji: 2020-06-29 godz. 11:28

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 4 czerwca 2020 r. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (zwaną dalej: Tarczą 4.0). 23 czerwca prezydent ustawę podpisał.

SKUTECZNE ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W DOKUMENTACJI OFERTOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

data publikacji: 2020-05-11 godz. 13:00

Zasada jawności.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada jawności, co wynika wprost z dyspozycji art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP).