Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Parametry wyszukiwania

Od
Do

Analiza

Stwórz własną analizę za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia – wystarczy kliknąć!

System pokaże gotowe zestawienia ze względu na parametry zamawiającego, konkurencji lub ceny. Dzięki temu rozwiązaniu dokonasz lepszej oceny sytuacji i przygotujesz idealną ofertę, co zwiększy Twoją szansę na wygranie zamówienia!

 

Raport: Wszystkie zrealizowane zamówienia wybranego wykonawcy

Wykonawca: INKO CONSULTING SP. Z O.O.

Powrót

Filtry: Data publikacji od: 2016-09-22

Data Numer Przedmiot Branża Podbranża Województwo realizacji Wartość Waluta Nazwa inwestora Miejscowość inwestora
Data Numer Przedmiot Branża Podbranża Województwo realizacji Wartość Waluta Nazwa inwestora Miejscowość inwestora
Informacji na stronie: Nr strony:
2016-11-22 Wynik przetargu nr 3881863 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pełnienie nadzoru
pełna treść Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynowania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73” – zwane w dalszej treści „Kontraktem”. W ramach usługi wykonawca współpracuje ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego projektu unijnego. Inżynier Rezydent będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000; Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999” oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych. Jednocześnie wszelkie działania Inżyniera Rezydenta podejmowane przez NIEgo podczas Realizacji Usługi będą miały TAKie skutki jakby były realizowane przez Konsultanta. W szczególności Konsultant będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie skutki finansowe i prawne działań Inżyniera Rezydenta.
Projektowanie nadzór, kosztorys, przegląd śląskie 2983242 PLN GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE Warszawa
2016-10-06 Wynik przetargu nr 3851061 Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul.
pełna treść Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowsk. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.3411-82/2016 Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej orazrozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: NIE II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 800 000.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71521000 71540000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL224 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Częstochowa. II.2.4) Opis zamówienia: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa przedłużenia al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 95 Kryterium kosztu - Nazwa: Dysponowanie bezpośrednie przez Wykonawcę personelem pomocniczym zatrudnionym: na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło NIEprzerwanie przynajmniej / Waga: 5 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.06.01.00-24-01F6/16-00. II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 051-085134 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/09/2016 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 10 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy INKO CONSULTING Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Dworcowa 18/6 Pszczyna 43-200 Polska Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MP-MOSTY Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Dekerta 18 Kraków 30-703 Polska Kod NUTS: PL213 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 578 831.29 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 800 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/10/2016
Projektowanie nadzór, kosztorys, przegląd śląskie 800000 PLN MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa