Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Parametry wyszukiwania

Od
Do

Analiza

Stwórz własną analizę za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia – wystarczy kliknąć!

System pokaże gotowe zestawienia ze względu na parametry zamawiającego, konkurencji lub ceny. Dzięki temu rozwiązaniu dokonasz lepszej oceny sytuacji i przygotujesz idealną ofertę, co zwiększy Twoją szansę na wygranie zamówienia!

 

Raport: Wszystkie zrealizowane zamówienia wybranego wykonawcy

Wykonawca: INKO CONSULTING SP. Z O.O.

Powrót

Filtry: Data publikacji od: 2016-11-27

Data Numer Przedmiot Branża Podbranża Województwo realizacji Wartość Waluta Nazwa inwestora Miejscowość inwestora
Data Numer Przedmiot Branża Podbranża Województwo realizacji Wartość Waluta Nazwa inwestora Miejscowość inwestora
Informacji na stronie: Nr strony:
2017-03-10 Wynik przetargu nr 3984242 Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290.
pełna treść Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290. Numer referencyjny: ZDW.N4.363.05.2016 Zakres zamówienia: 1. Świadczenie usługi z zakresu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, NIEzbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji, 2. Zarządzanie budową, rozliczanie, obsługę prawną, kontrolę i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego. 3. Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu ze środków EFRR, w ramach RPO W K-P. 4. Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania. 5. Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: NIE II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 86 428.40 EUR II.2) Opis II.2.1) Nazwa: II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 71248000 71540000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL613 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Droga Wojewódzka nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km34+590,30 do km 35+290. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Świadczenie usługi z zakresu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, NIEzbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji, 2. Zarządzanie budową, rozliczanie, obsługę prawną, kontrolę i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego, 3. Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu, 4. Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania, 5. Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej „OPZ”) załącznik nr 1. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin weryfikacji dokumentów / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu,działanie 5.1. II.2.14) Informacje dodatkowe Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 234-426669 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2016-154504 Nazwa: Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 09/03/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 10 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Dworcowa 18/6 Pszczyna 43-200 Polska Tel.: +48 322100167 E-mail: biuro@inkoconsulting.pl Faks: +48 322100167 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MP-Mosty Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Dekerta 18 Kraków 30-703 Polska Tel.: +48 123131878 E-mail: biuro@mpmosty.pl Faks: +48 123121870 Kod NUTS: PL21 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość umowy/części: 360 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/03/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS     Informacje praktyczne Pomoc
Projektowanie nadzór, kosztorys, przegląd śląskie 360000 PLN ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY Bydgoszcz